Droonide ilutulestik

ATT-1/305
Avalik üritus
Etendus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Logi tn 8
Linnahall ja Logi tn 8 ala
26.08.2021, 28.08.2021
Kell 21:30 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 12:00 - 21:00
Koristusaeg: 22:00 - 12:00
27.08.2021
Kell 21:30 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 25.08.2021 12:00 - 27.08.2021 21:00
Koristusaeg: 27.08.2021 22:00 - 28.08.2021 12:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 16.08.2021
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 16.08.2021
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - 13.08.2021
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet - 15.08.2021
Tallinna Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse osakond - 18.08.2021
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 13.08.2021
Tallinna Transpordiamet - 18.08.2021
Põhja-Tallinna Valitsus - 17.08.2021
Tallinna Kesklinna Valitsus - 19.08.2021
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Edastada 2 päeva enne ürituse toimumist valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, välja andmise aeg, väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.3. Turvatöötajate koosseisu muutumisel antud üritusel, edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht.
3.2. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Avaliku ürituse korraldamisel tagada Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korralduse nr 282 sätestatud tingimuste, tervisekaitse nõuete ja avaliku ürituse korraldamise juhiste järgimine.
4.3. Korraldajal jälgida valitsuse eriolukorra lehelt https://www.kriis.ee/et jooksvalt teateid kehtivate osalejate piirmäärade ja tervisekaitse nõuete kohta. 
4.4. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
19.08.2021