Taotluse esitamine

Taotluse esitamiseks on vaja kõigepealt sisse logida.

Alates 15. juulist on lubatud avalikud üritused kuni 2000 osalejaga.

  

Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korraldus nr 172

 

 

 

Avalike ürituste korraldamine

Tutvu Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korraga.

 

Tutvu jäätmete liigiti kogumisega ja ühekorranõude kasutamisega.

 

 

Avaliku ürituse luba ei ole vaja taotleda üritusele, mis toimub vabas õhus ning vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas, mis on ette nähtud avalikeks kogunemisteks, välja arvatud kui see on kõrgendatud turvariskiga üritus või toimub ajavahemikus kl 22-6.


Avaliku ürituse loa saamiseks esitab ürituse korraldaja (või tema volitatud esindaja) taotluse  koos kõigi nõuetekohaste lisadokumentide ja nõusolekutega kõige varem 9 kuud enne avaliku ürituse korraldamist.

 

Nõuetekohased dokumendid tuleb esitada enne ürituse korraldamist hiljemalt:
30 tööpäeva, kui üritus tingib liikluse ja/või ühissõidukite töö ümberkorraldamist;
20 tööpäeva, kui üritus toimub Vabaduse väljakul (tutvu Vabaduse väljakul avaliku ürituse korraldamise tingimustega);
20 tööpäeva, kui üritust soovitakse korraldada ajavahemikul 22.00-06.00;
10 tööpäeva ülejäänud juhtudel.

 

Tutvu Tammsaare pargis avalike ürituste korraldamise tingimustega.

 

Ürituse luba võib taotleda ürituse korraldamiseks, mille järjestikune kestus on kuni seitse nädalat.

 

Taotlusele tuleb alati lisada:
1.avaliku ürituse sisu kirjeldus, milles käsitletakse avaliku ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
2. mõõtkavas inventari asendiplaan, inventari kirjeldus ja mõõtudega joonised, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari.

 

Vajadusel tuleb lisada:
1. reklaami- või teabekandja mõõdud, joonis, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohas eksponeeritakse reklaami või teavet;
2. kõrgendatud turvariskiga avaliku ürituse korral linnakantselei kinnitatud vormil turvaplaan ja turvaasendiplaan;
3. liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks Tallinna Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeem elektrooniliselt mõõtkavas 1 : 1000 ning ristmike skeem mõõtkavas 1 : 500. Skeemidel märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), parkimisvõimalused, liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema sideandmed ning liiklusseaduse nõuetele vastavate liiklusreguleerijate asukohad;
4. parkimisskeem, kui avaliku üritusega kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
5. koopia avaliku ürituse sisekorraeeskirjast.

 

Ürituse korraldaja ei pea taotlusele lisama kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase valdaja kirjalikku nõusolekut kinnisasja kasutamiseks, kuid peab tagama, et nõusolek on olemas. Avaliku ürituse luba ei anna õigust korraldada avalikku üritust teise isiku kinnistul, kui selleks puudub kinnisasja omaniku nõusolek.

 

Alkoholi ja/või toiduga kauplejatele

Spordiürituse korraldamine

Tutvu Tallinna linnas spordiürituste korraldamise loa taotluse esitamise ja menetlemise juhendiga .


Spordiürituse loa saamiseks tuleb taotlus koos lisadokumentidega (mõõtkavas inventari asendiplaan, liiklusskeem, turvaplaan jm) esitada enne spordiürituse korraldamist hiljemalt:
1 kuu, kui korraldatakse jalgpalli, jäähoki ja korvpalli A-koondise mängu või turniiri;

1 kuu, kui korraldatakse meistriliiga jalgpalli-, jäähoki- või korvpalliklubi sõpruskohtumist välismaa klubi või koondisega;
14 päeva, kui korraldatakse jalgpalliklubi UEFA karikasarja mäng või turniir;

1 kuu, kui korraldatakse kodumängu.

Ilutulestiku korraldamine

Tutvu lõhkematerjaliseadusega ja ilutulestiku korraldamise korraga .
F4-kategooria või avalikul üritusel F3-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamise loa saamiseks tuleb taotlus koos lisadokumentidega (ilutulestiku korraldamist kajastav kirjeldus, õnnetuse vältimiseks rakendatavad abinõud, nõusolekud jm) esitada hiljemalt 5 tööpäeva enne ilutulestiku korraldamist.

 

 

Alates 15. juulist on lubatud avalikud üritused kuni 2000 osalejaga.

  

Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korraldus nr 172