Eesti – Holland, EM 2020 valikmäng

ATT-2/18
Spordiüritus
Jalgpalli, jäähoki ja korvpalli A-koondise mäng või turniir
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Jalgpalli tn 21
A. Le Coq Arena
09.09.2019
Kell 19:00 - 22:55
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 29.08.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 29.08.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 29.08.2019
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 29.08.2019
Tallinna Transpordiamet - 29.08.2019
Tallinna Kesklinna Valitsus - 29.08.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.4. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.5. Kui ruumis, kus toimub üritus, on saalis üle 200 istekoha, siis peavad istmed ja istmeread olema omavahel ühendatud või ühendatud põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon.
1.6. Kõik evakuatsioonipääsud peavad olema tähistatud nõuetekohaste tuleohutusmärkidega.
1.7. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.8. Kõik evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema avatavad ilma võtmeta.
1.9. Ei tohi olla takistatud tuletõrjevoolikukappide ja tulekustutite kasutamine.
1.10. Territooriumil asuvad tuletõrjehüdrandid peavad olema tähistatud nõuetekohaste tähistega.
1.11. Ruumides, mis on kaitsmata automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, tagada mehitatud valve olemasolu.
1.12. Väljaspool hoonet asuvad toitlustusletid/kioskid (iga kiosk) varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.13. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.14. Kioskitesse, samalaadsetesse müügikohtadesse ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.15. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.16. Takistada juurdepääs kasutuses mitteolevatesse ruumidesse.
1.17. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.18. Evakuatsiooniteed ja evakuatsioonipääsud peavad vastama määruse nr 17  "Ehitisele esitavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" VI peatükis esitatud tingimustele.
1.19. Enne avaliku ürituse alustamist viia läbi tuleohutusalane instrueerimine kõikidele töötajatele ja turvatöötajatele ning fikseerida see kirjalikult.
1.20. Tagada ettenähtud tuleohutuspaigaldiste olemasolu, hooldus ja kasutamisvalmidus.
1.21. Ehitises toimuva avaliku ürituse ajal ei tohi vähendada vaatesaalis ridade vahelise läbikäigu laiust ega paigutada läbikäiguteele lisaistmeid või muid takistusi.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldaja on kohustatud järgima korraldaja kohustuste täitmist vastavalt spordiseaduse § 23.
2.2. Korraldaja on kohustatud koguma informatsiooni, tegema koostööd fännidega ning analüüsima mängu eel võimalikke turvariske ning vastavalt sellele tagama vajaliku hulga turvajõude.
2.3. Korraldaja on kohustatud tagama mängijate ja kohtunike turvalisuse.
2.4. Korraldaja on kohustatud tegema koostööd operatiivstruktuuridega.
2.5. Korraldaja on kohustatud edastama lõplikud turvatöötajate ja liiklusreguleerijate andmed Põhja prefektuurile urmas.tuisk@politsei.ee hiljemalt 2 tööpäeva enne spordiürituse toimumist.
2.6. Korraldaja on kohustatud juhinduma alkoholiseaduse ja kohaliku omavalitsuse regulatsioonidest alkohoolse joogi jaemüügi ja tarbimise korraldamisel.
2.7. Korraldaja on kohustatud kindlustama olukorra, kus alkohoolsed joogid ei ole kättesaadavad alaealistele ega joobes isikutele (alkoholiseaduse § 68-72).
3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
3.1. Vajalik meditsiiniline julgestus.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Korraldajal tagada jalakäijate vaba läbipääs kõikides kõnnitee suundades.
4.2. Korraldajal tagada sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine ürituse toimumisala ümbruses.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
29.08.2019