Eesti leiva päev ja sügislaat Eesti Vabaõhumuuseumis

ATT-1/421
Avalik üritus
Laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Vabaõhumuuseumi tee 12
Eesti Vabaõhumuuseum
15.09.2019
Kell 10:00 - 16:00
Ettevalmistusaeg: 07:30 - 10:00
Koristusaeg: 16:00 - 20:00
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti ja õlu tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 15.08.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 15.08.2019
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - 16.08.2019
Tallinna Kultuuriamet - 15.08.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 16.08.2019
Tallinna Transpordiamet - 17.08.2019
Haabersti Linnaosa Valitsus - 15.08.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.
1.2. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.3. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.4. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.5. Tagada inventari ja telkide paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.6. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust.
1.7. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Korraldajal koos turvaettevõttega tagada, et alaealised ei tarvitaks üritusel alkoholi.
2.3. Korraldajal koos turvaettevõttega tagada, et alkoholi müük ja tarvitamine toimuks ainult 18+ alal.
2.4. Korraldajal koos turvaettevõttega tagada alkoholiseaduse § 45 "Meetmed korra ja turvalisuse tagamiseks" täitmine.
2.5. Edastada 13.09.2019 ürituse ajal valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, selle väljaandmise aeg ja väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.6. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht.
3.2. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
19.08.2019