Mustamäe retropäev

ATT-1/408
Avalik üritus
Kontsert ja laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Männipark, Keskuse tn 1
14.09.2019
Kell 12:00 - 19:00
Ettevalmistusaeg: 09:00 - 12:00
Koristusaeg: 19:00 - 22:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 09.08.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 08.08.2019
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - 13.08.2019
Tallinna Kultuuriamet - 12.08.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 08.08.2019
Tallinna Transpordiamet - 12.08.2019
Mustamäe Linnaosa Valitsus - 13.08.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.4. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.5. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.6. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.7. Evakuatsiooniteed ja -pääsud hoida vabad kõrvalistest esemetest.
1.8. Territooriumil asuvad tuletõrjehüdrandid peavad olema tähistatud nõuetekohase tähisega.
1.9. Väljaspool hoonet asuvad toitlustusletid/kioskid (iga kiosk) varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.10. Lahtise tule kasutamine on keelatud (v.a kioskid ja toitlustusletid).
1.11. Telk/telgid varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele.
1.12. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.13. Atraktsiooni/seadme masinaruum ja territoorium peab olema puhas põlevjääkidest ja -materjalist.
1.14. Tagada kioskite, telkide ja atraktsioonide paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.15. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.16. Evakuatsiooniteed ja evakuatsioonipääsud peavad vastama määruse nr 17 "Ehitisele esitavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" VI peatükis esitatud tingimustele.
1.17. Tagada ettenähtud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja kasutamisvalmidus.
1.18. Rajatises ja ajutises ehitises toimuva avaliku ürituse ajal ei tohi vähendada vaatesaalis ridade vahelise läbikäigu laiust ega paigutada läbikäiguteele lisaistmeid või muid takistusi.
2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht.
2.2. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
13.08.2019