1Partner Kinnisvara infopäev - kuidas müüa korterit kesklinnas?

ATT-1/403
Avalik üritus
Reklaamüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Narva mnt 3
Foorumi keskuse ees
11.09.2019
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 09:30 - 10:00
Koristusaeg: 18:00 - 18:30
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 09.08.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 08.08.2019
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - 09.08.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 07.08.2019
Tallinna Transpordiamet - 13.08.2019
Tallinna Kesklinna Valitsus - 13.08.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.4. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht.
2.2. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada jalakäijate läbipääs ürituse toimumise alast.
3.2. Korraldajal tagada üritusel osalejate transpordi ning ürituse inventari transpordi teostamiseks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
4. Tallinna Kesklinna Valitsus
4.1. Tallinna Linnavolikogu 19.04.2018 määruse number 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“ § 32 lg 1 p 2 sätestab Tallinna linna omandis või valduses oleva ehitise pinna (sh. kõnnitee, sõidutee, haljasalariba jms linnamaa) kasutusse andmise otsustuskorras avaliku ürituse korraldajale - kui ehitise pind asub avaliku ürituse toimumise paigas või selle vahetus läheduses, siis antakse pind kasutusse tähtajaga kaks nädalat enne avaliku ürituse toimumist kuni avaliku ürituse toimumise viimasele päevale järgneva päevani (kaasa arvatud).
Taotlus tuleb esitada läbi TERA andmekogu https://tera.tallinn.ee/.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
13.08.2019