Spordipäev 2019

ATT-1/437
Avalik üritus
Spordivõistlus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Raja tn 4a
10.09.2019
Kell 08:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 04:00 - 08:00
Koristusaeg: 18:00 - 23:55
Rada kulgeb Nõmme metsas.
10.09.2019
Kell 09:00 - 15:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 26.08.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 26.08.2019
Keskkonnaamet Põhja regioon - 27.08.2019
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - 27.08.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 26.08.2019
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 26.08.2019
Tallinna Transpordiamet - 26.08.2019
Mustamäe Linnaosa Valitsus - 29.08.2019
Nõmme Linnaosa Valitsus - 26.08.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.
1.2. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.3. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.4. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.5. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.6. Tagada telkide ja inventari paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.7. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Keskkonnaamet Põhja regioon
2.1. Ürituse korraldajatel tagada ala heakord võistluse lõppedes.
2.2. Tegevuste läbiviimisel tuleb kinni pidada Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirjast.
2.3. Palume võistlustrassi ja kontrollpunkte mitte planeerida Mustamäe nõlvale kohtadesse, kus liikumine võib jätta loodusesse raskesti taastuvaid jälgi.
3. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht.
3.2. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
4. Nõmme Linnaosa Valitsus
4.1. Avaliku ürituse korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid, vältida nende ületäitumist ürituse ajal ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus kahe tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
29.08.2019