Rahvusvahelise suitsiidiennetuspäeva näitus

ATT-1/363
Avalik üritus
Näitus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Vabaduse väljak
10.09.2019
Kell 07:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 06:00 - 07:00
Koristusaeg: 22:00 - 23:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 13.08.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 09.08.2019
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - 13.08.2019
Tallinna Kultuuriamet - 12.08.2019
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 09.08.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 09.08.2019
Tallinna Transpordiamet - 16.08.2019
Tallinna Kesklinna Valitsus - 09.08.2019
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus - 14.08.2019
Kadrioru Park - 09.08.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada Vabaduse väljakul ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja pärast üritust heakord – koristada kasutatavalt alalt (sh ka treppide alad) lahtine praht, sinna sattunud toiduained ja vedelikud (karastusjoogid jms) koristada survepesuga. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
2.2. Rajatiste paigaldamisel sillutisele ja väljakule tuleb vältida katendi vigastamist ja määrdumist (sh ka kleebitud teipidest jäävaid jälgi), vajadusel kasutada katte- või kaitsematerjale (veekindel vineer jms).
2.3. Keelatud on väljaku katenditele kanda markeeringut (värvide, markerite, kriitide jms).
2.4. Teede katenditesse ja väljaku graniitkattesse ning vuugivahedesse ei või puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Ürituse täpne toimumisala valida selliselt, et oleks tagatud jalakäijate läbipääs kõikidel väljaku külgedel. Läbipääs peab olema tagatud samal tasandil ning vähemalt 5 meetri laiuselt.
3.2. Ürituse inventari transpordiks kasutada Kaarli pst ja Müürivahe tn poolseid sissesõite.
3.3. Sissesõitude avamiseks eemaldatavate betoonist tõkiste asemele paigaldada liiklusmärk 331, piirdeaed või liiklusreguleerija. Tõkiste eemaldus tuleb tellida vastavaid seadmeid omavalt Tallinna Transpordiameti liikluskorraldusvahendite hooldajalt.
3.4. Väljakule pealesõit on lubatud ainult laadimistöödeks. Korraldaja peab tagama, et väljakul ei toimuks sõidukite parkimist.
3.5. Inventari laadimiseks sõidukitega juurdepääsuks Vabaduse väljaku mootorsõidukite keelualasse taotleda Transpordiameti liikluskorralduse osakonnast juurdepääsuluba.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
16.08.2019