Kirjandustänava festival

ATT-1/322
Avalik üritus
Festival
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
L. Koidula tn
Faehlmanni ja Poska tänava vahel
14.09.2019
Kell 12:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 14.09.2019 08:00 - 14.09.2019 12:00
Koristusaeg: 14.09.2019 22:00 - 15.09.2019 00:30
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 15.08.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 14.08.2019
Keskkonnaamet Põhja regioon - 15.08.2019
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - 14.08.2019
Tallinna Kultuuriamet - 14.08.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 14.08.2019
Tallinna Transpordiamet - 19.08.2019
Tallinna Kesklinna Valitsus - 16.08.2019
Kadrioru Park - 15.08.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.2. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.
1.3. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.4. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.5. Tagada kioskite, telkide ja atraktsioonide paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.6. Telgid, mille pindala on suurem kui 60 m², varustada vähemalt kahe 6 kg kustutusaine massiga tulekustutiga.
1.7. Tulekustutid peavad olema nähtavad või leitavad märgistuse järgi ning nende kasutamine ei tohi olla takistatud.
1.8. Väljaspool hoonet asuvad toitlustusletid/kioskid (iga kiosk) varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.9. Evakuatsiooniteed ja -pääsud hoida vabad kõrvalistest esemetest.
1.10. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.11. Ürituse jaoks kasutataval piiratud territooriumil peab olema tagatud tuletõrjetehnikale vaba juurdepääs.
1.12. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.13. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.14. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
2. Keskkonnaamet Põhja regioon
2.1. Korraldajal tagada ala heakord ja tegevustel pidada kinni “Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast”.
3. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht.
3.2. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Tallinna Transpordiametilt taotleda tänava ajutise sulgemise luba.
4.2. Tagada kinnistutele juurdepääs.
4.3. Kohalikke elanikke ja huvitatud isikuid teavitada eelnevalt liiklus- ja parkimiskorra ajutisest muudatusest. Külastajaid teavitada piiratud parkimisvõimalustest kohalikel tänavatel.
4.4. Liikluskorralduse eest vastutaval isikul jälgida jooksvalt ürituse toimumise piirkonnas liiklusolukorda, sh parkimist, ning vajadusel operatiivselt paigaldada täiendavaid liiklusmärke või liiklusreguleerijaid. Muudatustest teavitada Transpordiameti liiklusosakonna esindajat.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
19.08.2019