Laat

ATT-1/160
Avalik üritus
Laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Linnamäe tee 28
15. - 19.05.2019, 10. - 16.06.2019, 18. - 23.06.2019, 26.08. - 01.09.2019, 10. - 15.09.2019
Kell 09:00 - 19:00
Ettevalmistusaeg: 07:00 - 09:00
Koristusaeg: 19:00 - 21:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 03.05.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 03.05.2019
Tallinna Keskkonnaamet - 03.05.2019
Tallinna Kommunaalamet - 03.05.2019
Tallinna Kultuuriamet - 03.05.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 03.05.2019
Tallinna Transpordiamet - 07.05.2019
Lasnamäe Linnaosa Valitsus - 03.05.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootjapoolsetele juhenditele.
1.4. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Lasnamäe Linnaosa Valitsus
3.1. Korraldajal tagada ümberkaudsete elanike heaolu.
3.2. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
3.3. Korraldajal paigaldada täiendavalt avaliku ürituse territooriumile prügikastid.
3.4. Korraldajal tagada pärast ürituse lõppemist avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamine ja äravedu.
3.5. Reklaami või teabe eksponeerimine avaliku ürituse toimumise kohas või linnaosa territooriumil tuleb enne ürituse algust kooskõlastada Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna reklaami peaspetsialist Riina Lälliga tel 645 7710, e-post: riina.lall@tallinnlv.ee.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
08.05.2019