Nõmme Kalju FC kodumängud 2019 Hiiu staadion

ATT-2/5
Spordiüritus
Kodumäng
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Hiiu staadion, Harku tn 62
08.03.2019, 17.05.2019, 02.08.2019, 04.08.2019
Kell 19:00 - 21:00
02.04.2019, 19.07.2019
Kell 19:30 - 21:30
14.04.2019, 05.05.2019, 18.08.2019, 20.10.2019
Kell 15:00 - 17:00
20.04.2019, 22.06.2019, 21.09.2019, 09.11.2019
Kell 13:00 - 15:00
01.06.2019, 15.06.2019, 24.08.2019, 14.09.2019, 28.09.2019
Kell 16:00 - 18:00
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti ja õlu tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 22.02.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 21.02.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 25.02.2019
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 01.03.2019
Tallinna Transpordiamet - 21.02.2019
Nõmme Linnaosa Valitsus - 01.03.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks tulekustuti 6 kg tulekustutusaine massiga.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.4. Evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema kergesti läbitavad, evakuatsiooniteedel ei tohi olla takistusi.
1.5. Väljaspool hoonet asuvad toitlustusletid/kioskid (iga kiosk) varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.6. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.7. Telgid, mille pindala on suurem kui 60 m2, varustada vähemalt kahe 6kg kustutusaine massiga tulekustutiga.
1.8. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldaja on kohustatud järgima korraldaja kohustuste täitmist vastavalt spordiseaduse § 23.
2.2. Korraldaja on kohustatud koguma informatsiooni, tegema koostööd fännidega ning analüüsima mängu eel võimalikke turvariske ning vastavalt sellele tagama vajaliku hulga turvajõude.
2.3. Korraldaja on kohustatud tagama mängijate ja kohtunike turvalisuse.
2.4. Korraldaja on kohustatud pöörama erilist tähelepanu rassistlike ilmingute ja vaenu õhutavate loosungite ning üleskutsete ennetamisele.
2.5. Korraldaja on kohustatud tegema koostööd operatiivstruktuuridega.
2.6. Korraldaja on kohustatud edastama lõplikud turvatöötajate ja liiklusreguleerijate andmed Põhja prefektuurile urmas.tuisk@politsei.ee hiljemalt 2 tööpäeva enne spordiürituse toimumist.
2.7. Korraldaja on kohustatud juhinduma alkoholiseaduse ja kohaliku omavalitsuse regulatsioonidest alkohoolse joogi jaemüügi ja tarbimise korraldamisel.
2.8. Korraldaja on kohustatud kindlustama olukorra, kus alkohoolsed joogid ei ole kättesaadavad alaealistele ega joobes isikutele (alkoholiseaduse § 68-72).
2.9. Korraldaja on kohustatud kooskõlastama pürotehnika kasutamise spordiüritusel vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu regulatsioonile.
3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
3.1. Vajalik meditsiiniline julgestus.
4. Nõmme Linnaosa Valitsus
4.1. Avaliku ürituse korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid, vältida nende ületäitumist ürituse ajal ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus kahe tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
01.03.2019