FCI Levadia kodumängud 2019

ATT-2/4
Spordiüritus
Kodumäng
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Sportland Arena, Asula tn 4b
09.03.2019
Kell 15:00 - 18:00
31.03.2019, 13.04.2019
Kell 12:00 - 15:00
28.04.2019
Kell 14:00 - 17:00
A. Le Coq Arena, Asula tn 4c
11.05.2019, 06.07.2019, 21.09.2019, 02.11.2019
Kell 15:00 - 18:00
21.05.2019, 19.06.2019
Kell 18:30 - 21:30
02.06.2019, 03.08.2019, 17.08.2019, 01.09.2019
Kell 18:00 - 21:00
22.06.2019, 14.09.2019, 19.10.2019
Kell 12:00 - 15:00
06.10.2019
Kell 14:00 - 17:00
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti ja õlu tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 19.02.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 18.02.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 18.02.2019
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 18.02.2019
Tallinna Transpordiamet - 18.02.2019
Tallinna Kesklinna Valitsus - 20.02.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.4. Kui ruumis, kus toimub üritus, on saalis üle 200 istekoha, siis peavad istmed ja istmeread olema omavahel ühendatud või ühendatud põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon.
1.5. Kõik evakuatsioonipääsud peavad olema tähistatud nõuetekohaste tuleohutusmärkidega.
1.6. Evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema kergesti läbitavad, evakuatsiooniteedel ei tohi olla takistusi.
1.7. Ei tohi olla takistatud tuletõrjevoolikukappide ja tulekustutite kasutamine. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.8. Territooriumil asuvad tuletõrjehüdrandid peavad olema tähistatud nõuetekohase tähisega.
1.9. Ruumides, mis on kaitsmata automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, tagada mehitatud valve olemasolu.
1.10. Väljaspool hoonet asuvad toitlustusletid/kioskid (iga kiosk) varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.11. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.12. Kioskitesse, samalaadsesse müügikohta ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.13. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.14. Tagada ettenähtud tuleohutuspaigaldiste olemasolu, hooldus ja kasutamisvalmidus.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldaja on kohustatud järgima korraldaja kohustuste täitmist vastavalt spordiseaduse § 23.
2.2. Korraldaja on kohustatud koguma informatsiooni, tegema koostööd fännidega ja analüüsima mängu eel võimalikke turvariske ning vastavalt sellele tagama vajaliku hulga turvajõude.
2.3. Korraldaja on kohustatud tagama mängijate ja kohtunike turvalisuse.
2.4. Korraldaja on kohustatud pöörama erilist tähelepanu rassistlike ilmingute ja vaenu õhutavate loosungite ning üleskutsete ennetamisele.
2.5. Korraldaja on kohustatud tegema koostööd operatiivstruktuuridega.
2.6. Korraldaja on kohustatud edastama lõplikud turvatöötajate ja liiklusreguleerijate andmed Põhja prefektuurile urmas.tuisk@politsei.ee hiljemalt 2 tööpäeva enne spordiürituse toimumist.
2.7. Korraldaja on kohustatud juhinduma alkoholiseaduse ja kohaliku omavalitsuse regulatsioonidest alkohoolse joogi jaemüügi ja tarbimise korraldamisel.
2.8. Korraldaja on kohustatud kindlustama olukorra, kus alkohoolsed joogid ei ole kättesaadavad alaealistele ega joobes isikutele (alkoholiseaduse § 68-72).
2.9. Korraldaja on kohustatud kooskõlastama pürotehnika kasutamise spordiüritusel vastavalt EJL regulatsioonile.
3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
3.1. Kõikidel üritustel on vajalik meditsiiniline julgestus.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Korraldajal tagada liiklusseaduse järgne sõidukite parkimine ürituse toimumiskoha ümbruses.
4.2. Korraldajal tagada jalakäijate vaba läbipääs kõikides kõnniteede suundades.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
20.02.2019