Eesti Tervisemess - Liikuma!

ATT-1/542
Avalik üritus
Perepäev
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Vabaduse väljak
14.09.2019
Kell 11:00 - 17:00
Ettevalmistusaeg: 13.09.2019 09:00 - 14.09.2019 11:00
Koristusaeg: 14.09.2019 17:00 - 14.09.2019 22:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 29.01.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 29.01.2019
Tallinna Kommunaalamet - 31.01.2019
Tallinna Kultuuriamet - 29.01.2019
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 06.02.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 29.01.2019
Tallinna Transpordiamet - 29.01.2019
Tallinna Kesklinna Valitsus - 31.01.2019
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus - 30.01.2019
Kadrioru Park - 30.01.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.4. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.5. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.6. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.7. Telk/telgid varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² kohta.
1.8. Kioskitesse, samalaadsesse müügikohta ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.9. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.10. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.11. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.12. Enne avaliku ürituse alustamist viia läbi tuleohutusalane instrueerimine kõikidele töötajatele ja turvatöötajatele ning fikseerida see kirjalikult.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Edastada 12.09.2019 ürituse ajal valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, selle väljaandmise aeg ja väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.3. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada Vabaduse väljakul ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja pärast üritust heakord – koristada kasutatavalt alalt (sh ka treppide alad) lahtine praht, sinna sattunud toiduained ja vedelikud (karastusjoogid jms) koristada survepesuga. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3.2. Korraldajal on kohustus teavitada kõiki koostöös osalevaid ettevõtteid ja kõigi masinate juhte Vabaduse väljakul liikumise ja töötamise tingimustest ning jälgida ettenähtud tingimuste täitmist.
3.3. Korraldajal organiseerida Vabaduse väljakule sisse- ja väljapääsu sulgemiseks kasutatud betoontõkestuse õigeaegne äravõtmine ja tagasipaigaldamine kohe pärast ürituse lõppu. Betoontõkiste eemaldamisel peab sõidukite juurdepääsu väljakule piirama reguleerija või tuleb paigaldada ehitusaiad.
3.4. Rajatiste paigaldamisel sillutisele ja väljakule tuleb vältida katendi vigastamist ja määrdumist (sh ka kleebitud teipidest jäävaid jälgi). Vajadusel kasutada katte- või kaitsematerjale (veekindel vineer jms).
3.5. Keelatud on väljaku katenditele kanda markeeringut (värvide, markerite, kriitide jms).
3.6. Teede katenditesse ja väljaku graniitkattesse ning vuugivahedesse ei või puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
3.7. Keelatud on sõidukitega sõitmine ja peatumine/parkimine Vabaduse väljakul (tööliste sõidukid, väikekaubikud jms). Lubatud on vaid erisõidukite vältimatu viibimine väljakul juhul, kui sooritatavat tööprotsessi ei ole võimalik teostada muul viisil.
3.8. Et ära hoida õli sattumist väljaku kiviparketile, tuleb eritehnika tööprotsessi ajal kasutada hüdraulikaseadmete ning mootori- ja transmissiooniosade all reostustõrje vastaseid vahendeid.
3.9. Korraldada kasutatavast eritehnikast välja tilkunud õlide, kütuste ja määrdeainete kohene eemaldamine.
3.10. Rasketehnika kasutamisel vähendada miinimumini sõidukite manööverdamisest tekkivaid rehvijälgi (võimalusel liikuda graniitkattel ainult edasi-tagasi). Vältida sõidukite manööverdamist koha peal (rataste pööramist ilma liikumiseta) ja järsku kiirendamist ning pidurdamist.
3.11. Sõidukite rehvimustrite jäljed graniitkattel tuleb eemaldada survepesuriga.
3.12. Ürituseks vajaliku elektrienergia tarbimine kooskõlastada Vabaduse väljaku maa-alust osa haldava AS-i Tallinna Tööstuspargid käidukorraldajaga (AS Pristis, Marko Mätlik, tel +372 518 3724; e-post: marko@pristis.ee või pristis@pristis.ee).
3.13. Üritusel elektri tarbimiseks vajalikud kaablid ja nende ühendused, mis kulgevad mööda platsi pinda, peavad olema kaetud vastava kaablikattega. Kaableid ei tohi paigutada vee äravoolurennidesse.
3.14. Korraldaja peab arvestama Vabaduse väljakul asuva konteinerhaljastuse paigutusega. Konteinerite ümberpaigutuseks võtta ühendust asutusega Kadrioru Park vähemalt nädal enne ürituse toimumist.
3.15. Korraldaja katab Vabaduse väljaku konteinerhaljastuse ümberpaigutamisega seotud kulutused (vastavalt hinnakirjale) linnaasutusele Kadrioru Park ja hüvitab ürituse tagajärjel hävinud või kahjustatud haljastuse.
3.16. Korraldaja kohustub tagama, arvestades eeldatavat külastajate arvu, vajaliku hulga WC-de paigaldamise/olemasolu selleks lubatud alal.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Ürituse täpne toimumisala valida selliselt, et oleks tagatud jalakäijate läbipääs kõikidel väljaku külgedel. Läbipääs peab olema tagatud samal tasandil ning vähemalt 5 meetri laiuselt.
4.2. Ürituse inventari transpordiks kasutada Kaarli pst ja Müürivahe tn poolseid sissesõite.
4.3. Sissesõitude avamiseks eemaldatavate betoonist tõkiste asemele paigaldada liiklusmärk 331, piirdeaed või liiklusreguleerija. Tõkiste eemaldus tuleb tellida vastavaid seadmeid omavalt Tallinna Transpordiameti liikluskorraldusvahendite hooldajalt.
4.4. Väljakule pealesõit on lubatud ainult laadimistöödeks. Korraldaja peab tagama, et väljakul ei toimuks sõidukite parkimist.
4.5. Inventari laadimiseks sõidukitega juurdepääsuks Vabaduse väljaku mootorsõidukite keelualasse taotleda Transpordiameti liikluskorralduse osakonnast juurdepääsuluba.
5. Kadrioru Park
5.1. Korraldaja on kohustatud Vabaduse väljaku haljastuskonteinerite asukoha muutmiseks hiljemalt nädal aega enne ürituse algust ühendust võtma asutusega Kadrioru Park, tel. 601 4548, 53 46 3434.
6. Tallinna Linnakantselei
6.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
06.02.2019