Vaba tarkvara päev 2015

ATT-1/339
Avalik üritus
Teavitusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Vabaduse väljak
19.09.2015
Kell 12:00 - 17:00
Ettevalmistusaeg: 11:00 - 12:00
Koristusaeg: 17:00 - 18:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 25.08.2015
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 24.08.2015
Tallinna Kommunaalamet - 25.08.2015
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet - 24.08.2015
Tallinna Linnaplaneerimise Amet, muinsuskaitse osakond - 27.08.2015
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 24.08.2015
Tallinna Transpordiamet - 24.08.2015
Tallinna Kesklinna Valitsus - 24.08.2015
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus - 25.08.2015
Kadrioru Park - 27.08.2015
1. Tallinna Kommunaalamet
1.1. Korraldajal tagada Vabaduse väljakul ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja pärast üritust heakord – koristada kasutatavalt alalt (sh  treppide alad) lahtine praht, sinna sattunud toiduained ja vedelikud (karastusjoogid jms) koristada survepesuga. Ala koristada lõplikult kohe pärast üritust.
1.2. Korraldajal on kohustus teavitada kõiki koostöös osalevaid ettevõtteid ja kõigi masinate juhte Vabaduse väljakul liikumise ja töötamise tingimustest ning jälgida ettenähtud tingimuste täitmist.
1.3. Rajatiste paigaldamisel sillutisele ja väljakule tuleb vältida katendi vigastamist ja määrdumist (sh kleebitud teipidest jäävad jäljed), vajadusel kasutada katte- või kaitsematerjale (veekindel vineer jms).
1.4. Keelatud on väljaku katenditele kanda markeeringut (värvid, markerid, kriidid jms).
1.5. Teede katenditesse ja väljaku graniitkattesse ning vuugivahedesse ei või puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
1.6. Keelatud on sõidukitega sõitmine ja peatumine/parkimine Vabaduse väljakul (tööliste sõidukid, väikekaubikud jms), lubatud on vaid erisõidukite vältimatu viibimine väljakul, kui sooritatavat tööprotsessi ei ole võimalik teostada muul viisil.
1.7. Ürituseks vajaliku elektrienergia tarbimine kooskõlastada Vabaduse väljaku maa-alust osa haldava AS Tallinna Tööstuspargid käidukorraldajaga AS Pristis (Aleksandr Grafov,tel +372 5622 1552;e-mail Aleksandr.Grafov@pristis.ee või tel 1552 ja e-mail pristis@pristis.ee).
1.8. Üritusel elektri tarbimiseks vajalikud kaablid ja nende ühendused, mis kulgevad mööda platsi pinda, peavad olema kaetud vastava kaablikattega, kaableid ei tohi paigutada vee äravoolurennidesse.
1.9. Korraldaja peab arvestama Vabaduse väljakul asuva konteinerhaljastuse paigutusega ning konteinerite ümberpaigutuseks võtta ühendust asutusega Kadrioru Park vähemalt nädal enne ürituse toimumist.
1.10. Korraldaja katab Vabaduse väljaku konteinerhaljastuse ümberpaigutamisega seotud kulutused vastavalt hinnakirjale asutusele Kadrioru Park ja hüvitab ürituse tagajärjel hävinud või kahjustatud haljastuse.
2. Tallinna Linnakantselei
2.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
27.08.2015