Haabersti Sügis 2018

ATT-1/441
Avalik üritus
Perepäev
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Väike-Õismäe puhkeala
14.09.2019
Kell 12:00 - 21:30
Ettevalmistusaeg: 13.09.2019 08:00 - 14.09.2019 12:00
Koristusaeg: 14.09.2019 21:30 - 15.09.2019 17:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 28.08.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 28.08.2019
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - 29.08.2019
Tallinna Kultuuriamet - 30.08.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 28.08.2019
Tallinna Transpordiamet - 28.08.2019
Haabersti Linnaosa Valitsus - 28.08.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.
1.2. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.3. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.4. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.5. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.6. Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada tulekustutusvaibaga.
1.7. Tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.8. Tagada telkide ja inventari paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.9. Avalikul üritusel tuleb võimaliku ohu korral tagada kõikide inimeste kiire teavitamine.
1.10. Pürotehnika kasutamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 17.08.2017 määruses nr 45 "Pürotehnilise toote müügikohale, ilutulestiku korraldamisele ja pürotehnilise toote hävitamisele esitatavad nõuded" § 2 sätestatud nõuetest.
1.11. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.12. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Edastada 12.09.2019 ürituse ajal valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, selle väljaandmise aeg ja väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.3. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht.
3.2. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
30.08.2019