Oleviste noorte koolialguse piknik

ATT-1/428
Avalik üritus
Lõbustusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Piiri tn 14
Vanaka mägi
15.09.2019
Kell 16:00 - 21:00
Ettevalmistusaeg: 14:00 - 16:00
Koristusaeg: 21:00 - 22:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 21.08.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 21.08.2019
Keskkonnaamet Põhja regioon - 23.08.2019
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - 21.08.2019
Tallinna Kultuuriamet - 21.08.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 21.08.2019
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 22.08.2019
Tallinna Transpordiamet - 21.08.2019
Nõmme Linnaosa Valitsus - 21.08.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.2. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.3. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht.
2.2. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
3. Nõmme Linnaosa Valitsus
3.1. Avaliku ürituse korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid, vältida nende ületäitumist ürituse ajal ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus kahe tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.
3.2. Avaliku ürituse korraldajal anda avaliku ürituse ala üle Nõmme Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna heakorra peaspetsialistidele Einar Tammele (einar.tamm@tallinnlv.ee, 645 7312, 513 3883) või Emil Vinkmanile (emil.vinkman@tallinnlv.ee, 53005412, 645 7301)  hiljemalt 12 tundi pärast ürituse lõppemist. Üleandmine tuleb kokku leppida heakorraspetsialistidega enne ürituse algust.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
26.08.2019