Linnaruumi kunstiobjket "Varjualune 2019"

ATT-1/401
Avalik üritus
Installatsioon
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Põhja pst
Põhja pst T1 haljasala
23.08. - 04.10.2019
Kell 09:00 - 21:00
Ettevalmistusaeg: 19.08.2019 09:00 - 23.08.2019 15:00
Koristusaeg: 05.10.2019 09:00 - 11.10.2019 21:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 13.08.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 07.08.2019
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet - 09.08.2019
Tallinna Kultuuriamet - 08.08.2019
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 07.08.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 07.08.2019
Tallinna Transpordiamet - 07.08.2019
Põhja-Tallinna Valitsus - 12.08.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht.
2.2. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
3. Põhja-Tallinna Valitsus
3.1. Tagada installatsiooni ja selle ümbruse hooldus ning korrashoid kogu eksponeerimise aja vältel.
3.2. Taastada haljasala intallatsiooni paigaldamise eelne seisund hiljemalt  11.10.2019.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
13.08.2019