Seenefestival

ATT-1/111
Avalik üritus
Festival
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Lai tn
Lai tn Suurtüki ja Suur-Kloostri vahelisel lõigul
15.09.2019
Kell 12:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 08:00 - 12:00
Koristusaeg: 18:00 - 20:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 03.04.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 01.04.2019
Tallinna Kommunaalamet - 03.04.2019
Tallinna Kultuuriamet - 01.04.2019
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 03.04.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 01.04.2019
Tallinna Transpordiamet - 05.04.2019
Tallinna Kesklinna Valitsus - 02.04.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Telkide materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.3. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks tulekustuti 6 kg tulekustutusaine massiga.
1.4. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.5. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.6. Lahtise tule kasutamine on keelatud (v.a kioskid ja toitlustusletid).
1.7. Telk/telgid varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m2 kohta.
1.8. Kioskitesse, samalaadsetesse müügikohtadesse ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.9. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.10. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.11. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
2.2. Sõidu- ja kõnnitee kivikattesse ja vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Antud kooskõlastus ei anna õigust tänava sulgemiseks. Esitada tänava sulgemise taotlus avaliku ürituse loast eraldiseisvalt.
3.2. Korraldajal tagada jalakäijate vaba läbipääs ürituse toimumise alast.
3.3. Korraldajal tagada üritusel osalejate transpordi ning ürituse inventari transpordi teostamiseks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
08.04.2019