Estonian Dryland Cup: Tallinna koertesprint

ATT-1/199
Avalik üritus
Spordivõistlus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Viljandi mnt 13d
15.09.2019
Kell 10:00 - 17:00
Ettevalmistusaeg: 07:00 - 10:00
Koristusaeg: 17:00 - 19:00
Ülemiste järve edelapoolsed metsarajad
15.09.2019
Kell 10:00 - 16:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 14.05.2019
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 13.05.2019
Tallinna Keskkonnaamet - 10.05.2019
Tallinna Kommunaalamet - 10.05.2019
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 10.05.2019
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 10.05.2019
Tallinna Transpordiamet - 10.05.2019
Nõmme Linnaosa Valitsus - 10.05.2019
Tallinna Kesklinna Valitsus - 13.05.2019
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.2. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.3. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.4. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.5. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
2. Tallinna Keskkonnaamet
2.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
2.2. Haljasaladel sõidukeid mitte parkida.
2.3. Osavõtjate liikumisradadeks kasutada ainult olemasolevaid teid.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
4. Nõmme Linnaosa Valitsus
4.1. Avaliku ürituse korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid, vältida nende ületäitumist ürituse ajal ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus kahe tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
5.2. Luba antakse võistlusala osas, mis on Tallinna linna piires.
14.05.2019