Lasnamäe Prisma sügislaat

ATT-1/512
Avalik üritus
Laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Mustakivi tee 17
Lasnamäe Prisma parkla
09. - 11.11.2018
Kell 09:00 - 19:00
Ettevalmistusaeg: 06:00 - 09:00
Koristusaeg: 19:00 - 22:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 30.10.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 30.10.2018
Tallinna Kommunaalamet - 30.10.2018
Tallinna Kultuuriamet - 30.10.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 31.10.2018
Tallinna Transpordiamet - 30.10.2018
Lasnamäe Linnaosa Valitsus - 30.10.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Lahtise tule kasutamine on keelatud (v.a kioskid ja toitlustusletid).
1.4. Tagada kioskite ja telkide paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile
1.5. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Lasnamäe Linnaosa Valitsus
3.1. Korraldajal tagada ümberkaudsete elanike heaolu.
3.2. Korraldajal tagada osalejate ja külastajate turvalisus.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
31.10.2018