Tallinna jõuluturg 2018

ATT-1/500
Avalik üritus
Kontsert ja laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Raekoja plats
16.11.2018 - 07.01.2019
Kell 08:00 - 23:00
Ettevalmistusaeg: 09.11.2018 07:00 - 15.11.2018 22:00
Koristusaeg: 08.01.2019 07:00 - 09.01.2019 22:00
31.12.2018 - 01.01.2019
Kell 22:00 - 02:30
Ettevalmistusaeg: 31.12.2018 15:00 - 31.12.2018 20:00
Koristusaeg: 01.01.2019 02:30 - 01.01.2019 05:00
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 24.10.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 24.10.2018
Tallinna Kommunaalamet - 23.10.2018
Tallinna Kultuuriamet - 22.10.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 25.10.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 22.10.2018
Tallinna Transpordiamet - 25.10.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 26.10.2018
Tallinna Õpetajate Maja - 02.11.2018
Tallinna Raekoda - 23.10.2018
Tallinna Linnavalitsuse korraldus 07.11.2018 nr 1620-k
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Telkide ja lava materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.4. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.5. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.6. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.7. Territooriumil asuvad tuletõrjehüdrandid peavad olema tähistatud nõuetekohase tähisega.
1.8. Telk/telgid varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² kohta.
1.9. Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada tulekustutusvaibaga.
1.10. Kioskitesse, samalaadsesse müügikohta ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.11. Telgid, mille pindala on suurem kui 60 m², varustada vähemalt kahe 6 kg kustutusaine massiga tulekustutiga.
1.12. Telkides, mille pindala on üle 60 m², näha ette nõuetekohane turvavalgustus minimaalse toimimisajaga 1 tund.
1.13. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.14. Atraktsiooni/seadme masinaruum ja territoorium peab olema puhas põlevjääkidest ja -materjalist.
1.15. Tagada kioskite, telkide, atraktsioonide paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.16. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.17. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.18. Enne avaliku ürituse alustamist viia läbi tuleohutusalane instrueerimine kõikidele töötajale ja turvatöötajale ning fikseerida see kirjalikult.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Korraldajal koos turvaettevõttega tagada, et alaealised ei tarvitaks üritusel alkoholi.
2.3. Edastada igal reedel järgneva nädala nimekiri valveobjektil turvaülesandeid täitvatest turvatöötajatest e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, selle väljaandmise aeg ja väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse § -le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.4. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht (k.a. klaasikillud). Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3.2. Rajatiste paigaldamisel platsile tuleb vältida väljaku katendi vigastamist ja määrdumist, vajadusel kasutada katte- või kaitsematerjale (veekindel vineer vms).
3.3. Platsi graniitkattesse ja vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid. Keelatud on platsi katenditele markeeringute kandmine (värvidega, kriitidega, jms).
3.4. Et ära hoida õli sattumist platsile eritehnika tööprotsesside ajal, tuleb kasutada hüdraulikaseadmete all ning mootori- ja transmissiooni osade all reostustõrje vastaseid vahendeid. Sõidukitest mahatilkunud vedelikud tuleb eemaldada platsilt kohe.
3.5. Jõuluvalgustuse ühendamine linna valgustusvõrku kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
3.6. Platsi talvine hooldus peab vastama 4. seisundi tasemele. Lumevedu tuleb teostada öisel ajal, päeval tohib lund vaalutada ja/või kuhjata kohta, kus see ei sega jalakäijate ja/või sõidukite liikumist.
3.7.  Libedusetõrjel tohib kasutada ainult graniitsõelmeid fraktsiooniga 2-6 mm.
3.8. Puhastusala ulatus on kogu Raekoja plats kuni platsi ümbritsevate kõnniteede rentsliteni ja puhastustoiminguid tuleb teostada alates Raekoja platsi kasutusele võtmisest kuni jõuluturu lõppemisel inventari mahavõtmiseni ja Tallinna Kommunaalameti lepingupartnerile üleandmiseni (9. novembrist 2018 kuni 9. jaanuarini 2019).
3.9.  Müügikioskite paigutus ja müügikohtade aluse pinna suurus peavad vastama jõuluturu korraldamiseks väljastatud tingimustele.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Sõidukitega juurdepääsuks Raekoja platsile väljaspool jalakäijate ala hommikust teenindusaega (kell 06.00-10.00) taotleda Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnast sissesõiduluba.
4.2. Raekoja platsile sõit on lubatud ainult laadimistöödeks. Korraldaja peab tagama, et väljakul ei toimuks sõidukite parkimist.
4.3. Inventari paigaldamiseks taotleda Tallinna Transpordiametilt tänava ajutise sulgemise luba.
5. Tallinna Õpetajate Maja
5.1. 15.11.2018 kell 7.00-14.00 soovime, Riigikantselei ametiautodele, pressi- ja televisiooni autodele , toitlustajate autodele, tagada liigipääs kinnistule. 
5.1.1 Palume ürituse ajal hoida Raekoja Plats 14 majaesist teritooriumit puhtana. 
5.1.2 Täname mõistva suhtumise eest.
6. Tallinna Linnakantselei
6.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
6.2. Korraldajal tagada, et konstruktsioonid ja atraktsioonid oleksid tehniliselt korras ja ohutud ning neid ei võeta enne kasutusele, kui need vastavad seaduses sätestatud nõuetele.
6.3. Korraldajal tagada, et helitugevus hoitakse piirides, mis ei sega ümberkaudseid elanikke ja töötajaid.
6.4. Korraldajal tagada loomakaitseseaduse nõuete täitmine.
08.11.2018