Elamuste keskuse avamine

ATT-1/489
Avalik üritus
Teavitusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Akadeemia tee 30
09.10.2018
Kell 12:00 - 17:00
Ettevalmistusaeg: 11:00 - 12:00
Koristusaeg: 17:00 - 18:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 03.10.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 03.10.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 03.10.2018
Tallinna Kommunaalamet - 04.10.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 03.10.2018
Tallinna Transpordiamet - 04.10.2018
Mustamäe Linnaosa Valitsus - 03.10.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootjapoolsetele juhenditele.
1.4. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.5. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
05.10.2018