Näitus "Bioajastu"

ATT-1/488
Avalik üritus
Teavitusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Vabaduse väljak
parkla poolne ala
12.10.2018
Kell 09:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 11.10.2018 20:00 - 12.10.2018 09:00
Koristusaeg: 14.10.2018 18:00 - 14.10.2018 20:00
13. - 14.10.2018
Kell 12:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 11:00 - 12:00
Koristusaeg: 18:00 - 19:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 04.10.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 04.10.2018
Tallinna Kommunaalamet - 04.10.2018
Tallinna Kultuuriamet - 02.10.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 03.10.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 02.10.2018
Tallinna Transpordiamet - 03.10.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 03.10.2018
Kadrioru Park - 02.10.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Rekvisiidi sõiduki põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.4. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.5. Rekvisiidi sõiduk varustada tulekustutitega - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti. Kui rekvisiidi sõiduki  pindala on suurem kui 60 m2, varustada ta vähemalt kahe 6 kg kustutusaine massiga tulekustutiga. Tulekustutite kasutamine ei tohi olla takistatud.
1.6. Kui rekvisiidi sõiduki pindala on üle 60 m2, tuleb rekvisiidi sõidukis näha ette nõuetekohane turvavalgustus minimaalse toimimisajaga 1 tund.
1.7. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.8. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.9. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootjapoolsetele juhenditele.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Edastada 10.10.2018 ürituse ajal valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, väljaandmise aeg, väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.3. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada Vabaduse väljakul ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja pärast üritust heakord – koristada kasutatavalt alalt lahtine praht, sinna sattunud toiduained ja vedelikud (karastusjoogid jms) koristada survepesuga. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3.2. Korraldajal on kohustus teavitada kõiki koostöös osalevaid ettevõtteid ja kõigi masinate juhte Vabaduse väljakul liikumise ja töötamise tingimustest ning jälgida ettenähtud tingimuste täitmist.
3.3. Korraldajal organiseerida Vabaduse väljakule sisse- ja väljapääsu sulgemiseks kasutatud betoontõkestuse õigeaegne äravõtmine ja tagasipaigaldamine kohe pärast ürituse lõppu. Betoontõkiste eemaldamisel peab sõidukite juurdepääsu väljakule piirama kas reguleerija või tuleb paigaldada ehitusaiad.
3.4. Rajatiste paigaldamisel sillutisele ja väljakule tuleb vältida katendi vigastamist ja määrdumist (sh ka kleebitud teipidest jäävaid jälgi), vajadusel kasutada katte- või kaitsematerjale (veekindel vineer jms).
3.5. Keelatud on väljaku katenditele kanda markeeringut (värvide, markerite, kriitide jms).
3.6. Teede katenditesse ja väljaku graniitkattesse ning vuugivahedesse ei või puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
3.7. Keelatud on sõidukitega sõitmine ja peatumine/parkimine Vabaduse väljakul(tööliste sõidukid, väikekaubikud jms). Lubatud on vaid erisõidukite vältimatu viibimine väljakul juhul kui sooritatavat tööprotsessi ei ole võimalik teostada muul viisil.
3.8. Eritehnika tööprotsessi ajal tuleb kasutada hüdraulikaseadmete ning mootori- ja transmissiooniosade all reostustõrje vastaseid vahendeid, et ära hoida õli sattumist väljaku kiviparketile.
3.9. Korraldada kasutatavast eritehnikast välja tilkunud õlide, kütuste ja määrdeainete eemaldamine kohe.
3.10. Rasketehnika kasutamisel vähendada miinimumini sõidukite manööverdamisest tekkivaid rehvijälgi (võimalusel liikuda graniitkattel ainult edasi-tagasi), vältida sõidukite manööverdamist koha peal (rataste pööramist ilma liikumiseta) ja järsku kiirendamist ning pidurdamist.
3.11. Sõidukite rehvimustrite jäljed graniitkattel tuleb eemaldada survepesuriga.
3.12. Ürituseks vajaliku elektrienergia tarbimine kooskõlastada Vabaduse väljaku maa-alust osa haldava AS-i Tallinna Tööstuspargid käidukorraldajaga (AS Pristis, Marko Mätlik, tel +372 518 3724; e-post: marko@pristis.ee või e-post pristis@pristis.ee).
3.13. Üritusel elektri tarbimiseks vajalikud kaablid ja nende ühendused, mis kulgevad mööda platsi pinda, peavad olema kaetud vastava kaablikattega. Kaableid ei tohi paigutada vee äravoolurennidesse.
3.14. Korraldaja peab arvestama Vabaduse väljakul asuva konteinerhaljastuse paigutusega ning konteinerite ümberpaigutuseks võtta ühendust asutusega Kadrioru Park vähemalt nädal enne ürituse toimumist.
3.15. Korraldaja katab Vabaduse väljaku konteinerhaljastuse ümberpaigutamisega seotud kulutused (vastavalt hinnakirjale) asutusele Kadrioru Park ja hüvitab ürituse tagajärjel hävinud või kahjustatud haljastuse.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Ürituse täpne toimumisala valida selliselt, et oleks tagatud jalakäijate läbipääs kõigil väljaku külgedel. Läbipääs peab olema tagatud samas tasandis ning vähemalt 5 meetri laiuselt.
4.2. Ürituse inventari transpordiks kasutada Kaarli pst ja Müürivahe tn poolseid sissesõite.
4.3. Sissesõitude avamiseks eemaldatavate betoonist tõkiste asemele paigaldada liiklusmärk 331, piirdeaed või liiklusreguleerija. Tõkiste eemaldus tuleb tellida vastavaid seadmeid omavalt Tallinna Transpordiameti liikluskorraldusvahendite hooldajalt.
4.4. Väljakule pealesõit on lubatud ainult laadimistöödeks. Korraldaja peab tagama, et väljakul ei toimuks sõidukite parkimist (välja arvatud rekvisiidi sõiduk).
4.5. Inventari laadimiseks sõidukitega juurdepääsuks Vabaduse väljaku mootorsõidukite keelualasse taotleda Transpordiameti liikluskorralduse osakonnast juurdepääsuluba.
5. Kadrioru Park
5.1. Korraldaja on kohustatud Vabaduse väljaku haljastuskonteinerite asukoha muutmiseks hiljemalt nädal aega enne ürituse algust ühendust võtma asutusega Kadrioru Park, tel. 601 4548, 53 46 3434.
6. Tallinna Linnakantselei
6.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
08.10.2018