Lõikustänupüha laat

ATT-1/486
Avalik üritus
Laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Toompea tn 10
Kaarli kiriku esine plats
14.10.2018
Kell 11:00 - 13:30
Ettevalmistusaeg: 08:30 - 11:00
Koristusaeg: 13:30 - 14:30
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 04.10.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 01.10.2018
Tallinna Kommunaalamet - 02.10.2018
Tallinna Kultuuriamet - 01.10.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 02.10.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 01.10.2018
Tallinna Transpordiamet - 03.10.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 03.10.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.2. Iga telk, kiosk või samalaadne müügikoht varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga. Telgid, mille pindala on suurem kui 60 m², varustada vähemalt kahe 6kg kustutusaine massiga tulekustutiga. Tulekustutid peavad olema nähtavad või leitavad märgistuse järgi ning nende kasutamine ei tohi olla takistatud.
1.3. Telkides, mille pindala on üle 60 m², näha ette nõuetekohane turvavalgustus minimaalse toimimisajaga 1 tund.
1.4. Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada tulekustutusvaibaga.
1.5. Tagada gaasiseadmete paigaldus- ja kasutusjuhendite range täitmine.
1.6. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.7. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.8. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.9. Tagada inventari paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.10. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada jalakäijate läbipääs kõikidest kõnnitee suundadest.
3.2. Korraldajal tagada üritusel osalejate transpordi ning ürituse inventari transpordi teostamiseks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
04.10.2018