Eesti – Soome, Rahvuste liiga

ATT-2/15
Spordiüritus
Jalgpalli, jäähoki ja korvpalli A-koondise mäng või turniir
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
A. Le Coq Arena, Asula tn 4c
12.10.2018
Kell 19:45 - 22:45
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 02.10.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 01.10.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 01.10.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 01.10.2018
Tallinna Transpordiamet - 03.10.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 01.10.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.3. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.4. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.5. Kui ruumis, kus toimub üritus, on üle 200 istekoha, siis peavad istmed ja istmeread olema omavahel ühendatud või ühendatud põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon.
1.6. Kõik evakuatsioonipääsud peavad olema tähistatud nõuetekohaste tuleohutusmärkidega.
1.7. Evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema kergesti läbitavad, evakuatsiooniteedel ei tohi olla takistusi.
1.8. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.9. Kõik evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema avatavad ilma võtmeta.
1.10. Ei tohi olla takistatud tuletõrjevoolikukappide ja tulekustutite kasutamine.
1.11. Ruumides, mis on kaitsmata automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, tagada mehitatud valve olemasolu.
1.12. Hoone varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele.
1.13. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.14. Kioskitesse, samalaadsesse müügikohta ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.15. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.16. Evakuatsiooniteed ja evakuatsioonipääsud peavad vastama määruse nr 17 "Ehitisele esitavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" VI peatükis esitatud tingimustele.
1.17. Enne avaliku ürituse alustamist viia läbi tuleohutusalane instrueerimine kõikidele töötajale ja turvatöötajale ning fikseerida see kirjalikult.
1.18. Tagada ettenähtud hooldatud/kontrollitud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja kasutamisvalmidus.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldaja on kohustatud järgima korraldaja kohustuste täitmist vastavalt spordiseaduse § 23.
2.2. Korraldaja on kohustatud koguma informatsiooni, tegema koostööd fännidega ning analüüsima mängu eel võimalikke turvariske ning vastavalt sellele tagama vajaliku hulga turvajõude.
2.3. Korraldaja on kohustatud tagama mängijate ja kohtunike turvalisuse.
2.4. Korraldaja on kohustatud pöörama erilist tähelepanu rassistlike ilmingute ja vaenu õhutavate loosungite ning üleskutsete ennetamisele.
2.5. Korraldaja on kohustatud tegema koostööd operatiivstruktuuridega.
2.6. Korraldaja on kohustatud juhinduma alkoholiseaduse ja kohaliku omavalitsuse regulatsioonidest alkohoolse joogi jaemüügi ja tarbimise korraldamisel.
2.7. Korraldaja on kohustatud kindlustama olukorra, kus alkohoolsed joogid ei ole kättesaadavad alaealistele ega joobes isikutele (alkoholiseaduse § 68-72).
2.8. Korraldaja on kohustatud edastama lõplikud turvatöötajate ja liiklusreguleerijate andmed Põhja prefektuurile urmas.tuisk@politsei.ee hiljemalt 2 tööpäeva enne spordiürituse toimumist.
3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
3.1. Vajalik meditsiiniline julgestus.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Korraldajal tagada liiklusseaduse järgne sõidukite parkimine ürituse toimumiskoha ümbruses.
4.2. Korraldajal tagada jalakäijate vaba läbipääs kõikides kõnniteede suundades.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
5.2. Korraldajal tagada, et helitugevus hoitakse piirides, mis ei sega ümberkaudseid elanikke ja töötajaid.
03.10.2018