Hullud päevad

ATT-1/448
Avalik üritus
Laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Liivalaia tn 53
10. - 14.10.2018
Kell 08:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 07:00 - 08:00
Koristusaeg: 22:00 - 23:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 28.08.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 27.08.2018
Tallinna Kommunaalamet - 27.08.2018
Tallinna Kultuuriamet - 27.08.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 27.08.2018
Tallinna Transpordiamet - 03.09.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 28.08.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.3. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.4. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.5. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.6. Kõik evakuatsioonipääsud peavad olema tähistatud nõuetekohaste tuleohutusmärkidega.
1.7. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.8. Evakuatsiooniteed ja -pääsud hoida vabad kõrvalistest esemetest.
1.9. Ei tohi olla takistatud tuletõrjevoolikukappide ja tulekustutite kasutamine.
1.10. Territooriumil asuvad tuletõrjehüdrandid peavad olema tähistatud nõuetekohase tähisega.
1.11. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.12. Telgid, mille pindala on suurem kui 60 m2, varustada vähemalt kahe 6 kg kustutusaine massiga tulekustutiga.
1.13. Telkides, mille pindala on üle 60 m2, näha ette nõuetekohane turvavalgustus minimaalse toimimisajaga 1 tund.
1.14. Tulekustutid peavad olema nähtavad või leitavad märgistuse järgi ning nende kasutamine ei tohi olla takistatud.
1.15. Atraktsiooni/seadme masinaruum ja territoorium peab olema puhas põlevjääkidest ja -materjalist.
1.16. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vasttavalt tootja poolsetele juhenditele.
1.17. Ürituse jaoks kasutataval piiratud territooriumil peab olema tagatud tuletõrjetehnikale vaba juurdepääs.
1.18. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.19. Evakuatsiooniteed ja evakuatsioonipääsud peavad vastama määruse nr 17 "Ehitisele esitavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" VI peatükis esitatud tingimustele.
1.20. Tagada ettenähtud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja kasutamisvalmidus.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Edastada 08.10.2018 ürituse ajal valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, väljaandmise aeg, väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.3. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Korraldajal tagada jalakäijate läbipääs kõikides kõnnitee suundades.
4.2. Korraldajal tagada inventari ja üritusel osalejate transpordiks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
04.09.2018