Roosa lindi jooks

ATT-1/467
Avalik üritus
Heategevusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Roheline aas lõik 2
13.10.2018
Kell 09:00 - 14:00
Ettevalmistusaeg: 12.10.2018 08:00 - 13.10.2018 09:00
Koristusaeg: 13.10.2018 14:00 - 13.10.2018 21:00
Kadrioru park, A. Weizenbergi tn 35a
13.10.2018
Kell 09:00 - 14:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 11.09.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 19.09.2018
Keskkonnaamet, Põhja regioon - 18.09.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 14.09.2018
Tallinna Kommunaalamet - 11.09.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 10.09.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 19.09.2018
Tallinna Transpordiamet - 20.09.2018
Lasnamäe Linnaosa Valitsus - 10.09.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 13.09.2018
Kadrioru Park - 19.09.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.4. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.5. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.6. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.7. Telk/telgid varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m2 kohta.
1.8. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.9. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.10. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.11. Enne avaliku ürituse alustamist viia läbi tuleohutusalane instrueerimine kõikidele töötajatele ja turvatöötajatele ning fikseerida see kirjalikult.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada osalejate turvalisus.
2.2. Edastada 11.10.2018 ürituse ajal valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, selle väljaandmise aeg ja väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.3. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Keskkonnaamet, Põhja regioon
3.1. Ürituse käigus ei tohi kahjustata Kadrioru pargi kaitse-eesmärke ning pärast võistluse lõppu tuleb tagada ala heakord.
3.2. Ürituse käigus tuleb kinni pidada „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast“.
4. Tallinna Keskkonnaamet
4.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
4.2. Haljasaladel sõidukeid mitte parkida.
4.3. Üritus toimub kaitsealuses pargis. Ürituse organiseerimisel kinni pidada „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast”, Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64.
5. Tallinna Kommunaalamet
5.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
6. Tallinna Transpordiamet
6.1. Korraldajal tagada osalejate ja teiste üritusest mõjutatud liiklejate ohutus.
6.2. Tagada kergliiklejate vaba läbipääs kõikides kõnniteede suundades.
6.3. Liikluskorralduse eest vastutaval isikul jälgida jooksvalt ürituse toimumise piirkonnas liiklusolukorda, sh parkimist, ning vajadusel operatiivselt paigaldada täiendavaid liiklusmärke või liiklusreguleerijaid. Muudatustest teavitada Transpordiameti liikluskorralduse osakonna esindajat.
6.4. 30 km/h kiirusrežiimiga alasse täiendavaid liiklusmärke nr 351 (30 km/h) mitte paigaldada.
7. Lasnamäe Linnaosa Valitsus
7.1. Korraldajal tagada ümberkaudsete elanike heaolu.
7.2. Korraldajal tagada osalejate turvalisus.
7.3. Korraldajal tagada parkimine selleks ettenähtud kohas, tähistades ala vastavate viidetega. Parkimine Valge tänaval ja Pallasti tänaval tagada selliselt, et ei kahjustata pinnast ning on tagatud läbipääs.
8. Tallinna Linnakantselei
8.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
21.09.2018