Taani seenioride võimlemisrühma esinemine

ATT-1/322
Avalik üritus
Kontsert
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Raekoja plats
olemasolev lava
11.07.2018
Kell 16:00 - 16:50
Ettevalmistusaeg: 15:30 - 16:00
Koristusaeg: 17:00 - 17:10
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 05.07.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 04.07.2018
Tallinna Kommunaalamet - 04.07.2018
Tallinna Kultuuriamet - 04.07.2018
Tallinna Transpordiamet - 06.07.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 04.07.2018
Tallinna Õpetajate Maja - 05.07.2018
Tallinna Raekoda - 04.07.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks tulekustuti 6 kg tulekustutusaine massiga.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.4. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.5. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada jalakäijate läbipääs ürituse toimumise alast.
3.2. Korraldajal tagada üritusel osalejate transpordi ning ürituse inventari transportimiseks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
3.3. Sõidukitega juurdepääsuks Raekoja platsile väljaspool jalakäijate ala hommikust teenindusaega (06.00-10.00) taotleda Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnast sissesõiduluba.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
10.07.2018