Birgitta festival 2018

ATT-1/313
Avalik üritus
Festival
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Kloostri tee 9
Pirita kloostri varemed
09.08.2018, 11.08.2018, 14.08.2018, 16. - 17.08.2018
Kell 17:00 - 23:00
18. - 19.08.2018
Kell 17:00 - 01:00
Ettevalmistusaeg: 26.07.2018 10:00 - 09.08.2018 17:00
Koristusaeg: 19.08.2018 01:00 - 26.08.2018 18:00
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 27.06.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 28.06.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 28.06.2018
Tallinna Kommunaalamet - 28.06.2018
Tallinna Kultuuriamet - 26.06.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 28.06.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 27.06.2018
Tallinna Transpordiamet - 27.06.2018
Pirita Linnaosa Valitsus - 27.06.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.3. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.4. Kõik evakuatsioonipääsud peavad olema tähistatud nõuetekohaste tuleohutusmärkidega.
1.5. Evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema kergesti läbitavad, evakuatsiooniteedel ei tohi olla takistusi.
1.6. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.7. Evakuatsiooniteed ja -pääsud hoida vabad kõrvalistest esemetest.
1.8. Ruumides, mis on kaitsmata automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, tagada mehitatud valve olemasolu.
1.9. Väljaspool hoonet asuvad toitlustusletid/kioskid (iga kiosk) varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.10. Lahtise tule kasutamine on keelatud (v.a kioskid ja toitlustusletid).
1.11. Telk/telgid varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele.
1.12. Kõik kontserdilavad varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.13. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.14. Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada tulekustutusvaibaga.
1.15. Kioskitesse, samalaadsesse müügikohtadesse ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.16. Telgid, mille pindala on suurem kui 60 m2, varustada vähemalt kahe 6 kg kustutusaine massiga tulekustutiga.
1.17. Telkides, mille pindala on üle 60 m2, näha ette nõuetekohane turvavalgustus minimaalse toimimisajaga 1 tund.
1.18. Tagada gaasiseadmete paigaldus- ja kasutusjuhendite range täitmine.
1.19. Tulekustutid peavad olema nähtavad või leitavad märgistuse järgi ning nende kasutamine ei tohi olla takistatud.
1.20. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootjapoolsetele juhenditele.
1.21. Pürotehnika kasutamisel lähtuda majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.06.2010 määruses nr 40 "Pürotehnilise toote käitlemisele, sealhulgas käitlemise kohale esitatavad nõuded" esitatud nõuetest, sh § 9 toodud korralduslikest ohutusnõuetest.
1.22. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.23. Evakuatsiooniteed ja evakuatsioonipääsud peavad vastama määruse nr 17 "Ehitisele esitavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" VI peatükis esitatud tingimustele.
1.24. Kui avalik üritus toimub üle 200 istekohaga ruumis, siis peavad istmed ja istmeread olema omavahel ühendatud või peab ühendama istmed põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon.
1.25. Avalikul üritusel tuleb tagada kõigi inimeste kiire teavitamine võimaliku ohu korral.
1.26. Enne avaliku ürituse alustamist viia läbi tuleohutusalane instruktaaž kõikidele töötajale ja turvatöötajale, fikseerida kirjalikult.
1.27. Varustada avaliku ürituseks kasutatavate ruumid tulekustutitega vastavalt määruses nr 39 " Nõuded tulekustutile ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigldamisele, tähistamisele ja korrashoiule" esitatud tingimustele.
1.28. Tagada ettenähtud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja kasutamisvalmidus.
1.29. Rajatises ja ajutises ehitises toimuva avaliku ürituse ajal ei tohi vähendada vaatesaalis ridade vahelise läbikäigu laiust ega paigutada läbikäiguteele lisaistmet või muu takistusi.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Edastada 07.08.2018 ürituse ajal valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, väljaandmise aeg, väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.3. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
2.4. Korraldajal tagada koos turvaettevõttega, et alaealised ei tarvitaks üritusel alkoholi.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
4.2. Korraldajal tagada, et konstruktsioonid oleksid tehniliselt korras ja ohutud.
28.06.2018