Kakumäe kirbuturg

ATT-1/310
Avalik üritus
Laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Kakumäe tee 42
restoran "Talleke & Pullike" parkla
14.07.2018
Kell 10:00 - 15:00
Ettevalmistusaeg: 09:00 - 10:00
Koristusaeg: 15:00 - 16:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 22.06.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 21.06.2018
Tallinna Kommunaalamet - 21.06.2018
Tallinna Kultuuriamet - 21.06.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 21.06.2018
Tallinna Transpordiamet - 22.06.2018
Haabersti Linnaosa Valitsus - 21.06.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema kergesti läbitavad, evakuatsiooniteedel ei tohi olla takistusi.
1.4. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.5. Lahtise tule kasutamine on keelatud (v.a kioskid ja toitlustusletid).
1.6. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.7. Kioskitesse, samalaadsesse müügikohta ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.8. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.9. Tagada kioskite, telkide ja atraktsioonide paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.10. Ürituse jaoks kasutataval piiratud territooriumil peab olema tagatud tuletõrjetehnikale vaba juurdepääs.
1.11. Avalikul üritusel tuleb tagada kõigi inimeste kiire teavitamine võimaliku ohu korral
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Haabersti Linnaosa Valitsus
3.1. Avaliku ürituse korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal välikäimlaid ja jäätmemahuteid, vältida nende ületäitumist ürituse ajal ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
25.06.2018