Ava lava, Tallinn 2018

ATT-1/245
Avalik üritus
Kontsert ja laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Raekoja plats
08. - 10.06.2018, 29.06. - 01.07.2018, 10. - 12.08.2018, 17. - 19.08.2018
Kell 09:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 07:00 - 09:00
Koristusaeg: 18:00 - 23:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 24.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 22.05.2018
Tallinna Kommunaalamet - 22.05.2018
Tallinna Kultuuriamet - 21.05.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 29.05.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 22.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 22.05.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 23.05.2018
Tallinna Õpetajate Maja - 22.05.2018
Tallinna Raekoda - 22.05.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.3. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.4. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.5. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.6. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.7. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.8. Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada tulekustutusvaibaga.
1.9. Kioskitesse, samalaadsesse müügikohta ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.10. Tulekustutid peavad olema nähtavad või leitavad märgistuse järgi ning nende kasutamine ei tohi olla takistatud.
1.11. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Edastada 2 päeva enne üritust valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, selle väljaandmise aeg ja väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.3. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3.2. Raekoja platsi kivikattesse ja vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Päästesõidukite sisenemine Kinga ja Kullassepa tänavate kaudu.
4.2. Sõidukitega juurdepääsuks Raekoja platsile väljaspool jalakäijate ala hommikust teenindusaega (06.00-10.00) taotleda Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnast sissesõiduluba.
4.3. Korraldajal tagada jalakäijate läbipääs ürituse toimumise alast.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
5.2. Korraldajal tagada, et konstruktsioonid oleksid tehniliselt korras ja ohutud.
29.05.2018