Pargi kontserdid Ravila pargis

ATT-1/231
Avalik üritus
Kontsert
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Nõmme linnaosa
Ravila park
07.06.2018, 05.07.2018, 09.08.2018
Kell 19:00 - 20:30
Ettevalmistusaeg: 17:00 - 19:00
Koristusaeg: 20:30 - 21:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 18.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 15.05.2018
Keskkonnaamet Põhja regioon - 17.05.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 16.05.2018
Tallinna Kommunaalamet - 15.05.2018
Tallinna Kultuuriamet - 14.05.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 15.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 18.05.2018
Nõmme Linnaosa Valitsus - 14.05.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.3. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.4. Väljaspool hoonet asuvad toitlustusletid/kioskid (iga kiosk) varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.5. Kõik kontserdilavad varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
2. Keskkonnaamet Põhja regioon
2.1. Korraldajal tagada ala heakord ning tagada, et ei kahjustaks pargi murupindasid. Tegevustel pidada kinni “Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast”.
3. Tallinna Keskkonnaamet
3.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
3.2. Haljasaladel sõidukeid mitte parkida.
3.3. Üritus toimub kaitsealuses pargis. Ürituse organiseerimisel kinni pidada „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast”, Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64.
4. Tallinna Kommunaalamet
4.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
21.05.2018