Evangeeliumi tutvustamine, kristlik jumalateenistus muusikaga

ATT-1/205
Avalik üritus
Tseremoonia
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Jaan Koorti tänav T1
18. - 24.06.2018
Kell 08:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 18.06.2018 07:00 - 18.06.2018 08:00
Koristusaeg: 24.06.2018 22:00 - 24.06.2018 23:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 16.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 14.05.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 16.05.2018
Tallinna Kommunaalamet - 14.05.2018
Tallinna Kultuuriamet - 14.05.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 14.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 15.05.2018
Lasnamäe Linnaosa Valitsus - 15.05.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telgi põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.3. Telk varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.4. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.5. Evakuatsiooniteed ja -pääsud hoida vabad kõrvalistest esemetest.
1.6. Tagada telgi paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Lasnamäe Linnaosa Valitsus
3.1. Korraldajal tagada ümberkaudsete elanike heaolu.
3.2. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
3.3. Korraldajal taastada kahjustatud pinnas ja heakorrastada avaliku ürituse toimumise koht.
3.4. Esialgne olukord fikseerida fotodena enne ürituse algust hiljemalt 15.06.2018 ja ürituse järgselt 25.06.2018 koos Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse oskonna heakorra ja haljastuse vanemspetsialist Kristjan Järvega (telefon 645 7703, 5040753, e-post: kristjan.jarv@tallinnlv.ee).
3.5. Korraldajal tagada parkimine selleks ettenähtud kohas.
3.6. Korraldajal paigaldada avaliku ürituse territooriumile täiendavalt prügikaste.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
4.2. Mitte tekitada ümberkaudseid elanikke häirivat müra.
4.3. Üritus viia läbi teiste inimeste arvamust austaval viisil.
17.05.2018