Tallinna terviseteisipäevak

ATT-1/197
Avalik üritus
Rahvaspordiüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
J. Sütiste tee 23
12.06.2018
Kell 16:30 - 20:30
Ettevalmistusaeg: 15:00 - 16:30
Koristusaeg: 20:30 - 21:30
Sütiste mets
12.06.2018
Kell 16:30 - 20:30
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 08.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 08.05.2018
Keskkonnaamet Põhja regioon - 09.05.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 09.05.2018
Tallinna Kommunaalamet - 07.05.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 07.05.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 07.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 07.05.2018
Mustamäe Linnaosa Valitsus - 07.05.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.2. Telk/telgid varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² kohta, kuid vähemalt kaks kustutit korrusele.
1.3. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
2. Keskkonnaamet Põhja regioon
2.1. Võistlustrass kavandada selliselt, et liikumisel ei kahjustataks õrna männimetsaalust taimkatet, kulgedes mööda olemasolevaid teid ja radu.
2.2. Tegevustel pidada kinni “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirjast” ning parkimise vajaduse esinemisel korraldada see eelistatult väljaspool Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala territooriumit. Maastikukaitseala territooriumil ei ole parkimine lubatud haljasalal ega maastikul.
2.3. Tagada ala heakord ürituse ajal ning lõppedes
3. Tallinna Keskkonnaamet
3.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
3.2. Haljasaladel sõidukeid mitte parkida.
3.3. Üritus toimub Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal. Ürituse organiseerimisel kinni pidada "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirjast", Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrus nr 176.
4. Tallinna Kommunaalamet
4.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
5. Mustamäe Linnaosa Valitsus
5.1. Peale üritust koristada osavõtjate poolt kasutatud ala.
5.2. Korraldajate ja üritusest osavõtjate poolt haljasalasid mitte kahjustada. Jooksu marsruudid peavad olema koostatud nii, et jooksjal puuduks vajadus trassi läbimisel kasutada haljasalasid.
6. Tallinna Linnakantselei
6.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
09.05.2018