Mustamäe Laste Loomingu Maja perepäev

ATT-1/158
Avalik üritus
Perepäev
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Männipark, Keskuse tn 1
20.05.2018
Kell 11:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 08:00 - 11:00
Koristusaeg: 18:00 - 20:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 26.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 23.04.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 25.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 23.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 23.04.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 23.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 24.04.2018
Mustamäe Linnaosa Valitsus - 26.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Mustamäe Linnaosa Valitsus
3.1. Ürituseks kasutatud territooriumil ja selle vahetus ümbruses hoida heakorda. Peale üritust osavõtjate poolt kasutatud ala heakorrastada.
3.2. Muru pargiteid ja haljasalasid ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Välistada kõrghaljastuse kahjustamist üritusest osavõtjate poolt, võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Ürituse käigus kahjustatud haljastus fikseerida aktiga ning taastada esimesel võimalusel ja teavitada sellest Mustamäe Linnaosa Valitsust.
3.3. Elektrienergia kasutamise soovi korral tellida teenus OÜ Varao-Elekter tel 51 35 469.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
27.04.2018