Suvelaat

ATT-1/265
Avalik üritus
Laat
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Linnamäe tee 28
18. - 22.06.2018
Kell 09:00 - 19:00
Ettevalmistusaeg: 07:00 - 09:00
Koristusaeg: 19:00 - 21:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 29.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 29.05.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 30.05.2018
Tallinna Kommunaalamet - 29.05.2018
Tallinna Kultuuriamet - 29.05.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 29.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 28.05.2018
Lasnamäe Linnaosa Valitsus - 28.05.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.4. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootjapoolsetele juhenditele.
1.5. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada üritusel osalejate transpordi ning ürituse inventari transportimiseks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
4. Lasnamäe Linnaosa Valitsus
4.1. Korraldajal tagada ümberkaudsete elanike heaolu.
4.2. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
4.3. Reklaami või teabe eksponeerimine avaliku ürituse toimumise kohas või linnaosa territooriumil tuleb ennem ürituse algust kooskõlastada Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna reklaami peaspetsialist Svetlana Kelder Eveillardiga tel 645 7710, e-post: Svetlana.KelderEveillard@tallinnlv.ee.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
30.05.2018