Tallinna päeva avamine

ATT-1/166
Avalik üritus
Kontsert
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Raekoja plats
olemasolev lava
15.05.2018
Kell 12:00 - 12:30
Ettevalmistusaeg: 09:00 - 12:00
Koristusaeg: 12:30 - 16:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 02.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 30.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 26.04.2018
Tallinna Kultuuriamet - 25.04.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 25.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 26.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 02.05.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 25.04.2018
Tallinna Õpetajate Maja - 25.04.2018
Tallinna Raekoda - 26.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.4. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.5. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.6. Telgid varustada vähemalt ühe tulekustutiga, mille tulekustutusaine mass on  vähemalt 6 kg.
1.7. Tagada päästetehnika vaba juurdepääs ehitistele, rajatistele ja tuletõrjehüdrantidele.
1.8. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootja juhenditele.
1.9. Tagada telkide paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.10. Pürotehnika kasutamisel lähtuda majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.06.2010 määruses nr 40 "Pürotehnilise toote käitlemisele, sealhulgas käitlemise kohale esitatavad nõuded" esitatud nõuetest, sh § 9 toodud korralduslikest ohutusnõuetest.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
2.2. Raekoja platsi kivikattesse ja vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
03.05.2018