Guns N' Roses

ATT-1/249
Avalik üritus
Kontsert
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Lauluväljak, Narva mnt 95
16. - 17.07.2018
Kell 15:30 - 01:00
Ettevalmistusaeg: 12.07.2018 07:00 - 16.07.2018 15:30
Koristusaeg: 17.07.2018 01:00 - 18.07.2018 18:00
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 25.05.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 13.06.2018
Tallinna Kommunaalamet - 31.05.2018
Tallinna Kultuuriamet - 22.05.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 23.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 13.06.2018
Lasnamäe Linnaosa Valitsus - 14.06.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 24.05.2018
SA Tallinna Lauluväljak - 24.05.2018
Tallinna Linnavalitsuse korraldus 27.06.2018 nr 1044-k
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Telkide materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.4. Lavale paigaldada vähemalt kaks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit.
1.5. Tagada võimaliku tulekahju korral inimeste kiire teavitamine ohuolukorrast. Publiku paiknemise aladel, sh fännitsoonis, tagada inimeste kiire ja turvaline evakueerumine.
1.6. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.7. Kõik telgid ja toitlustusletid/kioskid (iga telk/toitlustuslett/kiosk) varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.8. Territooriumil tagada tuletõrjehüdrantidele päästetehnika vaba juurdepääs.
1.9. Tagada kioskite ja telkide paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile
1.10. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootjapoolsetele juhenditele.
1.11. Pürotehnika kasutamisel lähtuda majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.06.2010 määruses nr 40 "Pürotehnilise toote käitlemisele, sealhulgas käitlemise kohale esitatavad nõuded" esitatud nõuetest, sh § 9 toodud korralduslikest ohutusnõuetest.
1.12. Enne avaliku ürituse alustamist viia läbi tuleohutusalane instruktaaž kõikidele töötajale ja turvatöötajale, fikseerida kirjalikult.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Korraldajal tagada koos turvaettevõttega, et alaealised ei tarvitaks üritusel alkoholi.
2.3. Korraldajal koos turvaettevõttega tagada alkoholiseaduse § 45 "Meetmed korra ja turvalisuse tagamiseks" täitmine.
2.4. Edastada 14.07.2018 ürituse ajal valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, väljaandmise aeg, väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.5. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
2.6. Edastada 14.07.2018 üritusega seotud reguleerijate (LS § 9 lg 3) nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, tunnistuse number, läbitud koolituse liik, väljaandmise kuupäev ja väljaandnud koolitaja nimi.
2.7. Liiklusreguleerijate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3.2. 16.-17.07.2018 on Vana-Pirita tee seoses rekonstrueerimistöödega tavaliiklusele suletud, võimalusel tagatakse ligipääs Lauluväljaku Mere väravatele vähemalt 4 m laiuse jalakäijate koridoriga ning suurte veokite juurdepääs Eesti näituste parklasse.
4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
4.1. Piirata alkoholi müügiaega vahemikuga 17.00-24.00
5. Tallinna Transpordiamet
5.1. Liikluskorralduse skeemid koos parkimiskorraldusega kooskõlastada täiendavalt Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga.
5.2. Liikluskorralduse eest vastutaval isikul jälgida jooksvalt ürituse toimumise piirkonna liiklusolukorda, sh parkimist, ning vajadusel operatiivselt paigaldada täiendavaid liiklusmärke või liiklusreguleerijaid. Muudatustest teavitada kohe Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna esindajat.
5.3. Korraldajal levitada meediakanalites koos muu ürituse infoga teavet piiratud parkimisvõimaluste kohta ning palvet kasutada üritusele tulemiseks isikliku mootorsõiduki asemel alternatiivseid liikumisviise.
6. Lasnamäe Linnaosa Valitsus
6.1. Liikluskorralduse skeemid koos parkimiskorraldusega kooskõlastada täiendavalt Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldussekretär Birgit Mihhailoviga, 645 7723.
6.2. Korraldajal tagada ümberkaudsete elanike heaolu.
6.3. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
6.4. Esialgne parkimiseks mõeldud ala/alade olukord fikseerida fotodena enne ürituse algust hiljemalt 16.07.2018 ja ürituse järgselt 18.07.2018 koos Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse oskonna heakorra ja haljastuse peaspetsialist Janis Vahteriga telefon 645 7782, 56249599, e-post: janis.vahter@tallinnlv.ee.
6.5. Korraldaja niidab ja pärast üritust taastab/heakorrastab parkimisala (alad). Ürituse ajaks paigaldab parkimisalale (aladele) kaks prügikasti mahuga vähemalt 200 liitrit.
6.6. Korraldajal tagada parkimine selleks ettenähtud kohas, tähistades ala vastavate viidetega.
6.7. Reklaami või teabe eksponeerimine avaliku ürituse toimumise kohas või linnaosa territooriumil tuleb enne ürituse algust kooskõlastada Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna reklaami peaspetsialist Svetlana Kelder Eveillardiga tel 645 7710, e-post: Svetlana.KelderEveillard@tallinnlv.ee.
7. Tallinna Linnakantselei
7.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
7.2. Korraldaja peab ürituse lõpetama õigeaegselt. Rikkumise tuvastamisel karistatakse teda KarS § 262 lg 2 alusel avaliku korra rikkumise eest kuni 2000 euro suuruse rahatrahviga.
28.06.2018