FC Flora Eesti Jalgpalli Premium Liiga kodumängud 2018 A.le Coq Arena

ATT-2/5
Spordiüritus
Kodumäng
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
A. Le Coq Arena, Asula tn 4c
02.05.2018, 16.05.2018, 23.05.2018, 06.06.2018, 20.07.2018, 17.08.2018, 29.08.2018, 19.09.2018
Kell 19:30 - 21:30
15.09.2018
Kell 16:00 - 18:00
25.09.2018, 03.10.2018
Kell 19:00 - 21:00
07.10.2018
Kell 15:00 - 17:00
27.10.2018
Kell 13:00 - 15:00
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti ja õlu tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 20.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 18.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 18.04.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 26.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 19.04.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 19.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.4. Kõik evakuatsioonipääsud peavad olema tähistatud nõuetekohaste tuleohutusmärkidega.
1.5. Evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema kergesti läbitavad, evakuatsiooniteedel ei tohi olla takistusi.
1.6. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.7. Kõik evakuatsioonipääsud hoonest peavad olema avatavad ilma võtmeta.
1.8. Evakuatsiooniteed ja -pääsud hoida vabad kõrvalistest esemetest.
1.9. Ei tohi olla takistatud tuletõrjevoolikukappide ja tulekustutite kasutamine.
1.10. Territooriumil asuvad tuletõrjehüdrandid peavad olema tähistatud nõuetekohase tähisega.
1.11. Pürotehnika ja muude pürovahendite (sh tõrvikute) kasutamine on keelatud.
1.12. Lahtise tule kasutamine on keelatud (v.a kioskid ja toitlustusletid).
1.13. Hoone varustada tulekustutitega nagu kogunemishoone - üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele.
1.14. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.15. Kioskitesse, samalaadsesse müügikohta ja tulekoldeid kasutatavatesse müügipunktidesse paigaldada vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.16. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.17. Tulekustutid peavad olema nähtavad või leitavad märgistuse järgi ning nende kasutamine ei tohi olla takistatud.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldaja on kohustatud järgima korraldaja kohustuste täitmist vastavalt spordiseaduse § 23.
2.2. Korraldaja on kohustatud koguma informatsiooni, tegema koostööd fännidega ning analüüsima mängu eel võimalikke turvariske ning vastavalt sellele tagama vajaliku hulga turvajõude.
2.3. Korraldaja on kohustatud tagama mängijate ja kohtunike turvalisuse.
2.4. Korraldaja on kohustatud pöörama erilist tähelepanu rassistlike ilmingute ja vaenu õhutavate loosungite ning üleskutsete ennetamisele.
2.5. Korraldaja on kohustatud tegema koostööd operatiivstruktuuridega.
2.6. Korraldaja on kohustatud edastama lõplikud turvatöötajate ja liiklusreguleerijate andmed Põhja prefektuurile urmas.tuisk@politsei.ee hiljemalt 2 tööpäeva enne spordiürituse toimumist.
2.7. Korraldaja on kohustatud juhinduma alkoholiseaduse ja kohaliku omavalitsuse regulatsioonidest alkohoolse joogi jaemüügi ja tarbimise korraldamisel.
2.8. Korraldaja on kohustatud kindlustama olukorra, kus alkohoolsed joogid ei ole kättesaadavad alaealistele ega joobes isikutele (alkoholiseaduse § 68-72).
2.9. Korraldaja on kohustatud kooskõlastama pürotehnika kasutamise spordiüritusel vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu regulatsioonile.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Korraldajal tagada liiklusseaduse järgne sõidukite parkimine ürituse toimumiskoha ümbruses.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
26.04.2018