Mähe kohvikutepäev

ATT-1/129
Avalik üritus
Perepäev
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Pirita linnaosa
Mähe asum
11.08.2018
Kell 10:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 10.08.2018 10:00 - 11.08.2018 10:00
Koristusaeg: 11.08.2018 18:00 - 12.08.2018 18:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 09.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 09.04.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 12.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 09.04.2018
Tallinna Kultuuriamet - 09.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 09.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 09.04.2018
Pirita Linnaosa Valitsus - 09.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.3. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.4. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.5. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.6. Pürotehnika ja muude pürovahendite (sh tõrvikute) kasutamine on keelatud.
1.7. Lahtise tule kasutamine on keelatud (v.a kioskid ja toitlustusletid).
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Linnakantselei
3.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
3.2. Luba antakse ala osas, mis on Tallinna linna piires.
12.04.2018