Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala II kursuse tudengite näitus "Piiritus"

ATT-1/127
Avalik üritus
Näitus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Põhja-Tallinna linnaosa,
Paljassaare poolsaare linnuvaatlustorn
17. - 27.05.2018
Kell 12:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 15.05.2018 11:30 - 17.05.2018 12:00
Koristusaeg: 27.05.2018 18:00 - 27.05.2018 20:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 16.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 17.04.2018
Keskkonnaamet - 18.04.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 18.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 17.04.2018
Tallinna Kultuuriamet - 16.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 16.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 16.04.2018
Põhja-Tallinna Valitsus - 18.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.2. Lahtise tule kasutamine on keelatud.
1.3. Tagada ühe 6 kg pulberkustuti olemasolu ürituse toimumise ajal.
2. Keskkonnaamet
2.1. Näituse korraldajad peavad tagama, et üritusest osavõtjad peaksid kinni looduskaitseseaduses sätestatust. Samuti ei tohi näituse korraldamisega kahjustada hoone ehituslikku seisukorda.
2.2. Autode liikumine ja nende parkimine peab toimuma väljaspool hoiuala territooriumi.
2.3. Nii näituse kestvel kui ka näituse toimumise järgselt palume tagada ala heakord vähemalt üritusele eelnenud tasemel.
3. Tallinna Keskkonnaamet
3.1. Üritus toimub Paljassaare hoiualal. Organiseerimisel kinni pidada Vabariigi Valitsuse 16.06.2005 määrusest nr 144 "Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas".
3.2. Hoiualale sissesõit leppida kokku Tallinna Keskkonnaametiga. Kontakt: Tõnu Laasi, 58180755
4. Tallinna Kommunaalamet
4.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
18.04.2018