Tallinna pargijooksud

ATT-1/114
Avalik üritus
Rahvaspordiüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Pirita tee 110
Lillepi park
16.05.2018
Kell 17:30 - 20:30
Ettevalmistusaeg: 16:00 - 17:30
Koristusaeg: 20:30 - 21:30
Lillepi park
16.05.2018
Kell 17:30 - 20:30
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 09.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 09.04.2018
Keskkonnaamet - 11.04.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 09.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 06.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 09.04.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 11.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 09.04.2018
Pirita Linnaosa Valitsus - 10.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.2. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
2. Keskkonnaamet
2.1. Tegevuste läbiviimisel tuleb kinni pidada pargi kaitse-eeskirjast ja tagada ala heakord ürituse lõppedes.
2.2. Mootorsõidukite parkimine korraldada olemasolevates parklates või väljaspool kaitstavaid alasid.
3. Tallinna Keskkonnaamet
3.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
3.2. Haljasaladel sõidukeid mitte parkida.
3.3. Üritus toimub kaitsealuses pargis. Ürituse organiseerimisel kinni pidada „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitseeeskirjast”, Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
12.04.2018