Fotonäitus "Enne ja nüüd"

ATT-1/105
Avalik üritus
Näitus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Vabaduse väljak
15.05. - 03.06.2018
Kell 12:30 - 23:55
Ettevalmistusaeg: 14.05.2018 08:00 - 15.05.2018 12:30
Koristusaeg: 04.06.2018 08:00 - 04.06.2018 20:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 30.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 30.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 26.04.2018
Tallinna Kultuuriamet - 24.04.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 25.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 02.05.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 24.04.2018
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus - 27.04.2018
Kadrioru Park - 28.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Tagada inventari paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada Vabaduse väljakul ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja pärast üritust heakord – koristada kasutatavalt alalt (sh ka treppide alad) lahtine praht, sinna sattunud toiduained ja vedelikud (karastusjoogid jms) koristada survepesuga. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
2.2. Korraldajal on kohustus teavitada kõiki koostöös osalevaid ettevõtteid ja kõigi masinate juhte Vabaduse väljakul liikumise ja töötamise tingimustest ning jälgida ettenähtud tingimuste täitmist.
2.3. Korraldajal organiseerida Vabaduse väljakule sisse- ja väljapääsu sulgemiseks kasutatud betoontõkestuse õigeaegne äravõtmine ja tagasipaigaldamine kohe pärast ürituse lõppu. Betoontõkiste eemaldamisel peab sõidukite juurdepääsu väljakule piirama kas reguleerija või tuleb paigaldada ehitusaiad.
2.4. Rajatiste paigaldamisel sillutisele ja väljakule tuleb vältida katendi vigastamist ja määrdumist (sh ka kleebitud teipidest jäävaid jälgi), vajadusel kasutada katte- või kaitsematerjale (veekindel vineer jms).
2.5. Keelatud on väljaku katenditele kanda markeeringut (värvide, markerite, kriitide jms).
2.6. Teede katenditesse ja väljaku graniitkattesse ning vuugivahedesse ei või puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
2.7. Keelatud on sõidukitega sõitmine ja peatumine/parkimine Vabaduse väljakul (tööliste sõidukid, väikekaubikud jms), lubatud on vaid erisõidukite vältimatu viibimine väljakul juhul kui sooritatavat tööprotsessi ei ole võimalik teostada muul viisil.
2.8. Korraldaja peab arvestama Vabaduse väljakul asuva konteinerhaljastuse paigutusega ning konteinerite ümberpaigutuseks võtta ühendust asutusega Kadrioru Park vähemalt nädal enne ürituse toimumist.
2.9. Korraldaja katab Vabaduse väljaku konteinerhaljastuse ümberpaigutamisega seotud kulutused (vastavalt hinnakirjale) asutusele Kadrioru Park ja hüvitab ürituse tagajärjel hävinud või kahjustatud haljastuse.
3. Tallinna Transpordiamet
3.1. Ürituse inventari transpordiks kasutada Kaarli pst poolseid sissesõite.
3.2. Sissesõitude avamiseks eemaldatavate betoonist tõkiste asemele paigaldada liiklusmärk 331, piirdeaed või liiklusreguleerija. Tõkiste eemaldus tuleb tellida vastavaid seadmeid omavalt Tallinna Transpordiameti liikluskorraldusvahendite hooldajalt.
3.3. Väljakule pealesõit on lubatud ainult laadimistöödeks. Korraldaja peab tagama, et väljakul ei toimuks sõidukite parkimist.
3.4. Sõidukitega juurdepääsuks Vabaduse väljakule taotleda Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnast sissesõiduluba.
4. Tallinna Linnakantselei
4.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
07.05.2018