Eesti V merepäästeoskuste võistlused

ATT-1/103
Avalik üritus
Teavitusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Vesilennuki tn 6
Lennusadam ja Tallinna laht
20.05.2018
Kell 12:00 - 19:00
Ettevalmistusaeg: 09:00 - 12:00
Koristusaeg: 19:00 - 20:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 11.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 09.04.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 09.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 06.04.2018
Tallinna Kultuuriamet - 06.04.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 06.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 09.04.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 02.05.2018
Tallinna Transpordiamet - 09.04.2018
Põhja-Tallinna Valitsus - 10.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.2. Lõkkekoht teha selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele.
1.3. Lõkkekoht peab paiknema maa-alal, mis asub ohutul kaugusel hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning millel tule tegemisega ei kaasne tuleohtu metsale ja muule taimestikule ning turbapinnasele.
1.4. Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht painema vähemalt 8 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast.
1.5. Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast.
1.6. Lõkkekoha ümbrus peab olema puhastatud selliselt, et oleks takistatud tule levik.
1.7. Lõkkekoha juures peab olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid, arvestades ohustatud ehitisi või looduskeskkonda. Tagada personalile tulekustuti kasutamisoskus.
1.8. Lõkke tegemisel tagada pidev järelevalve. Pärast lõkke tegemist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, summutada või kustutada need veega.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
3.1. Vajalik meditsiiniline julgestus.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Korraldajal tagada üritusel osalejate transpordi ning ürituse inventari transportimiseks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
02.05.2018