Ebstival

ATT-1/123
Avalik üritus
Kontsert
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
A. Lauteri tn 3
Maja taga asuv parklaala
16.05.2018
Kell 19:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 15.05.2018 19:00 - 16.05.2018 19:00
Koristusaeg: 16.05.2018 23:00 - 17.05.2018 11:00
Lubatud alkohoolse joogi jaemüük etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti tingimusel, et täidetud on alkohoolse joogi jaemüügi korraldamiseks õigusaktides sätestatud nõuded.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 13.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 13.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 13.04.2018
Tallinna Kultuuriamet - 16.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 16.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 19.04.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 23.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.3. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2,d2 klassi materjali nõuetele.
1.4. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.5. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.6. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.7. Evakuatsiooniteed ja -pääsud hoida vabad kõrvalistest esemetest.
1.8. Väljaspool hoonet asuvad toitlustusletid/kioskid (iga kiosk) varustada vähemalt ühe 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutiga.
1.9. Lahtise tule kasutamine on keelatud (v.a kioskid ja toitlustusletid).
1.10. Enne ürituse algust viia läbi tuleohutusalane juhendamine ürituse korraldajatele ja valvepersonalile/turvatöötajatele.
1.11. Müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada tulekustutusvaibaga.
1.12. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
1.13. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vasttavalt tootja juhenditele.
1.14. Tagada ehitiste paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur
2.1. Korraldajal tagada külastajate turvalisus.
2.2. Korraldajal tagada koos turvaettevõttega, et alaealised ei tarvitaks alkoholi.
2.3. Korraldajal koos turvaettevõttega tagada alkoholiseaduse § 45 "Meetmed korra ja turvalisuse tagamiseks" täitmine.
2.4. Edastada 14.05.2018 ürituse ajal valveobjektil turvaülesandeid täitvate turvatöötajate nimekiri e-postile urmas.tuisk@politsei.ee. Nimekirjas märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse number, selle väljaandmise aeg ja väljastaja andmed ning vastavalt turvaseaduse §-le 4 osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme keeletunnistuse andmed.
2.5. Turvatöötajate koosseisu muutumisel edastada kohe asendustöötajate andmed e-postile urmas.tuisk@politsei.ee.
3. Tallinna Kommunaalamet
3.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
4. Tallinna Transpordiamet
4.1. Korraldajal tagada jalakäijate vaba läbipääs kõigis kõnniteede suundades.
4.2. Korraldajal tagada üritusel osalejate transpordi ning ürituse inventari transpordi teostamiseks kasutatud sõidukite liiklusseaduse järgne parkimine.
5. Tallinna Linnakantselei
5.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
5.2. Mitte tekitada ümberkaudseid elanikke häirivat müra.
23.04.2018