Tallinna päeva hommikuorienteerumine noortele

ATT-1/79
Avalik üritus
Haridusüritus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Sadama tn
linnahalli ees
15.05.2018
Kell 09:00 - 16:00
Ettevalmistusaeg: 06:00 - 09:00
Koristusaeg: 16:00 - 19:00
Sadama tn, linnahall - Lennusadam - Kalaranna - linnahall
15.05.2018
Kell 09:00 - 16:00
Sadama tn, linnahall - Lennusadam - Peetri tn Noblessneri - Kalaranna - linnahall
15.05.2018
Kell 09:00 - 16:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 03.04.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 03.04.2018
Keskkonnaamet, Põhja regioon - 04.04.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 05.04.2018
Tallinna Kommunaalamet - 04.04.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 03.04.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 03.04.2018
Tallinna Transpordiamet - 03.04.2018
Põhja-Tallinna Valitsus - 04.04.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 04.04.2018
Kadrioru Park - 07.04.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.3. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.4. Telgi materjal peab vastama vähemalt tuletundlikkuse D-s2, d2 klassi materjali nõuetele.
1.5. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.6. Tagada tuletõrjetehnika vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, hoonetele ja rajatistele.
2. Keskkonnaamet, Põhja regioon
2.1. Palume Kalamaja kalmistuparki kavandatud kontrollpunktid paigutada selliselt, et osavõtjate liikumine punktist punkti toimuks olemasolevatel teedel ja radadel.
2.2. Osalejate liikumisel ei tohi kahjustatud saada murupinnad.
2.3. Ürituse käigus tuleb kinni pidada kehtivast kaitse-eeskirjast ning pärast ürituse lõppu tagada ala heakord.
3. Tallinna Keskkonnaamet
3.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
3.2. Haljasaladel sõidukeid mitte parkida.
4. Tallinna Kommunaalamet
4.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
5. Tallinna Transpordiamet
5.1. Tagada, et üritusel osalejad järgivad liiklusseadust (eelkõige tee ületamine selleks ettenähtud kohas). 
6. Tallinna Linnakantselei
6.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
11.04.2018