Muusikasuvi Löwenruh' pargis

ATT-1/51
Avalik üritus
Kontsert
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Mustamäe tee 59a
Löwenruh' pargi lava ja selle ümbrus.
13.06.2018, 20.06.2018, 27.06.2018, 04.07.2018, 11.07.2018, 18.07.2018, 25.07.2018, 01.08.2018, 08.08.2018
Kell 19:00 - 22:00
Ettevalmistusaeg: 18:00 - 19:00
Koristusaeg: 22:00 - 23:00
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 02.03.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 01.03.2018
Keskkonnaamet Põhja regioon - 08.03.2018
Tallinna Keskkonnaamet - 05.03.2018
Tallinna Kommunaalamet - 01.03.2018
Tallinna Kultuuriamet - 08.03.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 01.03.2018
Tallinna Transpordiamet - 09.03.2018
Kristiine Linnaosa Valitsus - 01.03.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Hoonete ja telkide põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Lava varustada esmase tulekustutusvahendiga - vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.
1.3. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.4. Lõkkekoha juures peab olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid, arvestades ohustatud ehitisi või looduskeskkonda. Personalile tagada tulekustuti kasutamisoskus.
1.5. Lõkke tegemisel tagada pidev järelevalve. Pärast lõkke tegemist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, summutada või kustutada need veega.
1.6. Kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas millele võivad tule tegemisel sädemed langeda, on tuletegemine lubatud kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis.
2. Keskkonnaamet Põhja regioon
2.1. Parkimine korraldada kõvakattega aladel ning kontsertide käigus ei tohi kahjustata haljasalasid.
2.2. Palume korraldajatel tagada igakordselt ala heakord ja kinni pidada „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjas“ sätestatust.
3. Tallinna Keskkonnaamet
3.1. Pinnast ja haljastust ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel võtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
3.2. Haljasaladel sõidukeid mitte parkida.
3.3. Üritus toimub kaitsealuses pargis. Ürituse organiseerimisel kinni pidada „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjast”, Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64.
4. Tallinna Kommunaalamet
4.1. Korraldajal tagada ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja ürituse järgselt heakord - koristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Ala koristada kohe pärast ürituse lõppu.
5. Tallinna Transpordiamet
5.1. Vajadusel kaaluda Mustamäe tee 67 territooriumi kasutamist lisaparklana.
6. Tallinna Linnakantselei
6.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
12.03.2018