3x3 tänavakorvpall Tallinn Open 2018

ATT-1/3-1
Avalik üritus
Spordivõistlus
Toimumise koht
Ürituse alguse ja lõpu
kuupäev ja kellaaeg
Vabaduse väljak
11.08.2018
Kell 11:00 - 18:00
Ettevalmistusaeg: 10.08.2018 10:00 - 11.08.2018 11:00
Koristusaeg: 11.08.2018 18:00 - 11.08.2018 23:55
Ei ole lubatud.
Päästeameti Põhja päästekeskus - 28.02.2018
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur - 28.02.2018
Tallinna Kommunaalamet - 28.02.2018
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - 06.03.2018
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - 27.02.2018
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet - 27.02.2018
Tallinna Transpordiamet - 02.03.2018
Tallinna Kesklinna Valitsus - 28.02.2018
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus - 16.03.2018
Kadrioru Park - 01.03.2018
1. Päästeameti Põhja päästekeskus
1.1. Põrandale ning maapinnale paigaldatavad ajutised elektrikaablid kaitsta mehhaaniliste vigastuste eest.
1.2. Põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse § 19 kehtestatud nõuetest.
1.3. Seadmed peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.
1.4. Ohu korral tagada inimeste kiire teavitamine tulekahjust või muust ohust ja evakueerimine.
1.5. Kui tribüünil on üle 200 istekoha, siis peavad istmed ja istmeread olema omavahel ühendatud või ühendatud põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon.
1.6. Ürituse korraldajal kontrollida enne ürituse algust kõikide tuleohutusnõuete täitmist.
1.7. Tagada kasutatava inventari paigutus vastavalt esitatud asendiplaanile.
1.8. Tagada, et kasutatav inventar oleks paigaldatud vastavalt tootjapoolsetele juhenditele.
2. Tallinna Kommunaalamet
2.1. Korraldajal tagada Vabaduse väljakul ürituse ettevalmistamisel, selle ajal ja pärast üritust heakord – koristada kasutatavalt alalt (sh ka treppide alad) lahtine praht, sinna sattunud toiduained ja vedelikud (karastusjoogid jms) koristada survepesuga. Ala koristada lõplikult kohe pärast ürituse lõppu.
2.2. Korraldajal on kohustus teavitada kõiki koostöös osalevaid ettevõtteid ja kõigi masinate juhte Vabaduse väljakul liikumise ja töötamise tingimustest ning jälgida ettenähtud tingimuste täitmist.
2.3. Korraldajal organiseerida Vabaduse väljakule sisse- ja väljapääsu sulgemiseks kasutatud betoontõkestuse õigeaegne äravõtmine ja tagasipaigaldamine kohe pärast ürituse lõppu. Betoontõkiste eemaldamisel peab sõidukite juurdepääsu väljakule piirama kas reguleerija või tuleb paigaldada ehitusaiad.
2.4. Rajatiste paigaldamisel sillutisele ja väljakule tuleb vältida katendi vigastamist ja määrdumist (sh ka kleebitud teipidest jäävaid jälgi), vajadusel kasutada katte- või kaitsematerjale (veekindel vineer jms).
2.5. Keelatud on väljaku katenditele kanda markeeringut (värvide, markerite, kriitide jms).
2.6. Teede katenditesse ja väljaku graniitkattesse ning vuugivahedesse ei või puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
2.7. Keelatud on sõidukitega sõitmine ja peatumine/parkimine Vabaduse väljakul (tööliste sõidukid, väikekaubikud jms), lubatud on vaid erisõidukite vältimatu viibimine väljakul juhul kui sooritatavat tööprotsessi ei ole võimalik teostada muul viisil.
2.8. Eritehnika tööprotsessi ajal tuleb kasutada hüdraulikaseadmete ning mootori- ja transmissiooniosade all reostustõrje vastaseid vahendeid, et ära hoida õli sattumist väljaku kiviparketile.
2.9. Korraldada kasutatavast eritehnikast välja tilkunud õlide, kütuste ja määrdeainete eemaldamine kohe.
2.10. Rasketehnika kasutamisel vähendada miinimumini sõidukite manööverdamisest tekkivaid rehvijälgi (võimalusel liikuda graniitkattel ainult edasi-tagasi), vältida sõidukite manööverdamist koha peal (rataste pööramist ilma liikumiseta) ja järsku kiirendamist ning pidurdamist.
2.11. Sõidukite rehvimustrite jäljed graniitkattel tuleb eemaldada survepesuriga.
2.12. Ürituseks vajaliku elektrienergia tarbimine kooskõlastada Vabaduse väljaku maa-alust osa haldava AS-i Tallinna Tööstuspargid käidukorraldajaga (AS Pristis, Marko Mätlik, tel +372 518 3724;e-post: marko@pristis.ee või e-post pristis@pristis.ee).
2.13. Üritusel elektri tarbimiseks vajalikud kaablid ja nende ühendused, mis kulgevad mööda platsi pinda, peavad olema kaetud vastava kaablikattega, kaableid ei tohi paigutada vee äravoolurennidesse.
2.14. Korraldaja peab arvestama Vabaduse väljakul asuva konteinerhaljastuse paigutusega ning konteinerite ümberpaigutuseks võtta ühendust asutusega Kadrioru Park vähemalt nädal enne ürituse toimumist.
2.15. Korraldaja katab Vabaduse väljaku konteinerhaljastuse ümberpaigutamisega seotud kulutused (vastavalt hinnakirjale) asutusele Kadrioru Park ja hüvitab ürituse tagajärjel hävinud või kahjustatud haljastuse.
2.16. Korraldaja kohustub tagama, arvestades eeldatavat külastajate arvu, vajaliku hulga WC-de paigaldamise/olemasolu lubatud alal.
3. Tallinna Linnaplaneerimise Amet
3.1. Kooskõlastatud vastavalt 10.01.2018 toimunud muinsuskaitse osakonna teabekandjate ja linnakujunduslike projektide läbivaatamise komisjoni otsusele tingimusel, et spordiürituse väljakud ei laieneks välikohvikute alale ning kuna eeldatav külastajate arv on seitsme tunnisel üritusel 2000 inimest, siis peaks arvestuste järgi olema 8 välitualetti.
4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
4.1. Vajalik meditsiiniline julgestus.
5. Tallinna Transpordiamet
5.1. Ürituse täpne toimumisala valida selliselt, et oleks tagatud jalakäijate läbipääs kõigil väljaku külgedel. Läbipääs peab olema tagatud samas tasandis ning vähemalt 5 meetri laiuselt.
5.2. Ürituse inventari transpordiks kasutada Kaarli pst ja Müürivahe tn poolseid sissesõite.
5.3. Sissesõitude avamiseks eemaldatavate betoonist tõkiste asemele paigaldada liiklusmärk 331, piirdeaed või liiklusreguleerija. Tõkiste eemaldus tuleb tellida vastavaid seadmeid omavalt Tallinna Transpordiameti liikluskorraldusvahendite hooldajalt.
5.4. Väljakule pealesõit on lubatud ainult laadimistöödeks. Korraldaja peab tagama, et väljakul ei toimuks sõidukite parkimist.
5.5. Sõidukitega juurdepääsuks Vabaduse väljakule taotleda Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnast sissesõiduluba.
6. Tallinna Kesklinna Valitsus
6.1. Korraldajal arvestada Vabaduse väljak 10 lähedal asuva välikohvikuga. Vajadusel liigutada mänguplatse väljaku keskosa poole.
7. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus
7.1. Selleks, et korraldatav üritus ei häiriks Tallinna Jaani kirikus toimuvaid üritusi, palume üritusel kasutatavat võimendatud heli mitte suunata kiriku poole.
7.2. Tagada ligipääs Tallinna Jaani kiriku uste juurde minimaalselt 10 meetri kauguselt.
7.3. Tagada vaikus ajal, kui kirikus on mingi üritus sellel päeval.
8. Tallinna Linnakantselei
8.1. Korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.
8.2. Korraldajal tagada, et konstruktsioonid oleksid tehniliselt korras ja ohutud.
23.03.2018